Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2016

Δικηγόροι για άσκηση στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος: Οι Υπουργοί Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών
ορίζουν: α) Τον αριθμό των υποψήφιων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στη Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (έδρα Πάτρα) και στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, σε έξι (6) άτομα.
β) Το χρονικό διάστημα της άσκησης τους σε έξι (6) μήνες, με δικαίωμα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι (6) μηνών, μετά από σχετική αίτηση του υποψηφίου και την αποδοχή της από τον Υπουργό
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 13 του Κώδικα Δικηγόρων. Τα εξάμηνα θα ξεκινούν την 1η Μαρτίου και 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους.
γ) Τη μηνιαία αποζημίωση τους στο ποσό των εξακοσίων (600,00) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες στο ΦΕΚ εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Αυξημένη δικαστική δαπάνη για μεγάλα δικόγραφα. Μια ατυχής διάταξη του σχεδίου νόμου για τη διοικητική δίκη

Γράφει ο Γιώργος Καζολέας, Δικηγόρος Όσοι δικηγόροι γράφουν μακροσκελή δικόγραφα, πριν τα καταθέσουν καλό είναι πλέον να κάνουν και μι...