Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2016

Τελικά Aποτελέσματα Διαγωνισμού Ειρηνοδικών

Η Εξεταστική Επιτροπή του Διαγωνισμού των Ειρηνοδικών συνεδρίασε στις 22 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 22.00’  και αφού έλαβε υπόψη της όλα τα πρακτικά αυτής κατάρτισε, σύμφωνα με το άρθρο 77Α του Νόμου 1756/1988, όπως προστέθηκε με το άρθρο 10 του Νόμου 1968/1991 σε συνδυασμό με το Β.Δ. της 9ης-11-1948 «περί τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού των υποψηφίων Εμμίσθων Παρέδρων» τoν συγκεντρωτικό πίνακα των αποτελεσμάτων κατ’ αλφαβητική και κατά φθίνουσα σειρά επιτυχίας και για τους έχοντες τον ίδιο βαθμό κατ΄αλφαβητική σειρά. Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού των Ειρηνοδικών θα αναρτηθούν και στις ιστοσελίδες
του Αρείου Πάγου και  της Ένωσης Δικαστών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Τα νέα παράβολα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας μετά το ν.4446/2016

O νόμος 4446/2016 επέφερε αλλαγές στα παράβολα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ενώ κατάργησε το δικαστικό ένσημο στις αναγνωριστικές α...