Πρόσληψη διδασκόντων νομικών μαθημάτων στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Η Συνέλευση του Τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίµων της Σχολής Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Πατρών, στην υπ’ αριθµ. 224/16-12-2015 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για το εαρινό εξάµηνο του ακαδ. έτους 2015-2016, κατόπιν της υπ’ αριθµ. Φ. 125.5/7/185052/Ζ2/17-11-2015 απόφασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.∆. 407/1980, για τη διδασκαλία μεταξύ άλλων και των παρακάτω µαθηµάτων: 1. Αστικό ∆ίκαιo Υ (8.8 C) 2. Eµπορικό ∆ίκαιο και Πνευµατικά
∆ικαιώµατα Y (10.3 C) 3. Φορολογικό και Εργατικό ∆ίκαιο YE (10.15 S). Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται να υποβάλουν στη Γραµµατεία του Τµήµατος µέχρι 12-2-2016, αίτηση και να δηλώσουν το µάθηµα ή γνωστικό αντικείµενο, για το οποίο ισχύει η αίτησή τους. Αναλυτική προκήρυξη εδώ

Σχόλια