Ακύρωση κατάσχεσης και πλειστηριασμού λόγω καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος της τράπεζας (α' δημοσίευση)

Μον.Πρωτ.Πατρών 267/2014 (α' δημοσίευση legalnews24.gr): Kαταχρηστική η αναγκαστική κατάσχεση, δυνάµει των διατάξεων των άρθρων 116 ΚΠολΔ και 281 ΑΚ, ερµηνευόµενων υπό την έννοια του άρθρου 19§1 Ν. 3869/2010, ως αντιβαίνουσα στα χρηστά συναλλακτικά ήθηροφανής δυσαναλογία της αξίας της κύριας κατοικίας για την οποία επισπεύδεται εκτέλεση σε σχέση µε το ποσό της ενσαρκούµενης στον εκτελεστό τίτλο απαιτήσεως:  "Αποτελούµενο από το Δικαστικό Πάρεδρο Κωνσταντίνο Ρήγα (επειδή κωλύονται οι τακτικοί δικαστές), ο οποίος ορίσθηκε από την Πρόεδρο Πρωτοδικών, και από τη γραµµατέα Σ. Κ. Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριό του στην Πάτρα την 21 η Φεβρουαρίου 2014, για να δικάσει την υπόθεση µεταξύ των κάτωθι: Των ανακοπτόντων-καθ' ων η αυτοτελής πρόσθετη παρέµβαση: 1) Ι. Τ. του Π. και 2) Α. Φ. του Β., συζύγου Ι. Τ., κατοίκων Ρίου Πατρών, επί της οδού …, οι οποίοι παραστάθηκαν δια του πληρεξουσίου δικηγόρου τους, Χρήστου Τζαβάρα.
Της καθ' ης η ανακοπή-υπέρ ης η αυτοτελής πρόσθετη παρέµβαση Τραπεζικής εταιρείας υπό την επωνυµία «C. P. ΒΑΝΚ P. C. LTD», όπως µεταβλήθηκε από «M. P. ΒΑΝΚ P.», και µε έδρα στή Λευκωσία της Κύπρου, επί της λεωφόρου …., νοµίµως εκπροσωπουµένης, ως οιονεί καθολικής διαδόχου της ανώνυµης τραπεζικής εταιρείας υπό την επωνυµία «M. Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ Α-Ε.», που δεν παραστάθηκε.
Της αυτοτελώς προσθέτώς παρεµβαίνουσας: Ανώνυµης τραπεζικής εταιρείας υπό την επωνυµία «ΤΡΑΠΕΖΑ Π.. Α-Ε.»,-νοµίµως εκπροσωπουµένης, ως ειδικής διαδόχου της καθ' ης η ανακοπή-υπέρ ης η αυτοτελής πρόσθετη παρέµβαση και εδρεύουσαςστην Αθήνα, επί της οδού ….. η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της, Χρήστου Δελδήµου.
Οι ανακόπτοντες-καθ' ων η αυτοτελής πρόσθετη παρέµβαση ζητούν να γίνει δεκτή η από 4-3-2013 ανακοπή τους, που κατατέθηκε στη Γραµµατεία του Δικαστηρίου τούτου µε αριθµό εκθέσεως καταθέσεως δικογράφου 764/4-3-2013, προσδιορίσθηκε αρχικώς για τη δικάσιµο της 17-5-2013 και ενεγράφη στο οικείο πινάκιο µε αριθµό 57, οπότε αναβλήθηκε για την παρούσα δικάσιµο και ενεγράφη εκ νέου στο πινάκιο µε αριθµό 25, στην οποία εκφωνήθηκε και συζητήθηκε µε τη σειρά της από το πινάκιο.
Η αυτοτελώς προσθέτως παρεµβαίνουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 19-11-2013 αυτοτελής πρόσθετη παρέµβασή της, η οποία κατατέθηκε στη Γραµµατεία του Δικαστηρίου αυτού µε αριθµό εκθέσεως καταθέσεως δικογράφου 3.46]/21-11-2013, προσδιορίσθηκε για την παρούσα δικάσιµο και ενεγράφη στο οικείο πινάκιο µε αριθµό 50, οπότε εκφωνήθηκε και συζητήθηκε µε τη σειρά της από το πινάκιο. Κατά τη συζήτηση της ανακοπής και της αυτοτελούς πρόσθετης παρεµβάσεως, οι οποίες συνεκφωνήθηκαν λόγω της µεταξύ τους συνάφειας, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, αφού ανέπτυξαν τους ισχυρισµούς τους, ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις τους.
Ι. Οι ένδικες υπ' αριθµόν εκθέσεως καταθέσεως δικογράφου 76414-3-2013 ανακοπή και υπ' αριθµόν εκθέσεωξ καταθέσεως δικογράφου 3.461/21-11-2013 αυτοτελής πρόσθετη παρέµβαση υπέρ της καθ' ης η ανακοπή, η οποία παρέµβαση τυγχάνει παραδεκτή (ά. 76§1 εδ, α περ. β, 80, 81§1, 83, 225 και 325 εδ. α αρ. 2 ΚΠολΔ) και νόµιµη (ά. 455 επ. ΑΚ), ενώνονται και συνεκδικάζονται, διότι εκκρεµούν ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, υπάγονται στην ίδια (τακτική) διαδικασία και κατά την κρίση του Δικαστηρίου διευκολύνεται και επιταχύνεται ένεκα της µεταξύ τους συνάφειας η διεξαγωγή της δίκης, ενώ επέρχεται συγχρόνως µείωση των εξόδων (ά. 31§1, 246 και 585§1 ΚΠολΔ).
2. Από την υπ' αριθµόν 11.581Γ/8-3-2013 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιµελητή του Πρωτοδικείου Πατρών Σ. Γ., η οποία νοµίµως προσκοµίζεται µετ' επικλήσεως εκ µέρους των ανακοπτόντων, αποδεικνύεται ότι ακριβές αντίγραφο της ένδικης ανακοπής µε πράξη ορισµού δικασίµου και κλήση προς συζήτηση για την αρχική δικάσιµο της 17-5-2013 επιδόθηκε νοµίµως και εµπροθέσµως στην απορροφηθείσα από την καθ' ης η υπό κρίση ανακοπή ανώνυµη τραπεζική εταιρεία µε την επωνυµία «M.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ.» (ά. 585§1, 122 επ. και 228 επ, ΚΠολΔ). Στην εν λόγω δικάσιµο, η συζήτηση της υποθέσεως αναβλήθηκε από το πινάκιο για την παρούσα δικάσιµο και ενεγράφη εκ νέου στο πινάκιο. Η εγγραφή αυτή επέχει θέση νοµίµου κλητεύσεως για όλους τους διαδίκους υπό την προϋπόθεση της αρχικής νοµίµου και εµπροθέσµου κλητεύσεώς τους (ά. 226§4 και 585§1 ΚΠολΔ). Εποµένως, η καθ' ης η ανακοπή, η οποία δεν παραστάθηκε στην παρούσα δικάσιµο, όταν εκφωνήθηκε και συζητήθηκε η υπόθεση µε τη σειρά εγγραφής της στο οικείο πινάκιο (βλ. τα πρακτικά δηµόσιας συνεδριάσεως), πρέπει να δικαστεί ερήµην. Το Δικαστήριο απαιτείται ωστόσο να προχωρήσει στη συζήτηση της υποθέσεως σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες, δοθέντος ότι η παρασταθείσα κατά την παρούσα δικάσιµο αυτοτελώς προσθέτως παρεµβαίνουσα υπέρ της καθ' ης η ανακοπή ανώνυµη τραπεζική εταιρεία επέχει θέση αναγκαίας οµοδίκου της υπέρ ης η αυτοτελής πρόσθετη παρέµβαση-καθ' ης η ανακοπή, µε συνέπεια να θεωρείται η τελευταία ως αντιπροσωπευόµενη στην προκείµενη δίκη από την παριστάµενη αναγκαία οµόδικό της αυτοτελώς προσθέτως παρεµβαίνουσα (ά. 76§ 1 εδ. α περ. β, εδ. β, 83, 225 και 325 εδ. α αρ. 2 ΚΠολΔ).
3. Οι ανακόπτοντες αιτούνται δια της ένδικης ανακοπής, κατά την προσήκουσα εκτίµησή της, να ακυρωθούν για τους εκτιθέµενους σ' αυτή λόγους οι µε αριθµούς 366/18-7-2011 έκθεση αναγκαστικής κατασχέσεως ακινήτου συγκυριότητάς τους, 13.891/2013 δήλωση συνεχίσεως του πλειστηριασµού του ακινήτου αυτού και 426/2013 περίληψη συνεχίσεως της διαδικασίας του πλειστηριασµού του προδιαληφθέντος ακινήτου, οι οποίες αποτελούν πράξεις της επισπευδόµενης εις βάρος των ανακοπτόντων αναγκαστικής εκτελέσεως της ενσαρκούµενης στην υπ' αριθµόν 1348/2010 διαταγή πληρωµής του Δικαστη του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Πατρών. Σηµειώνεται ότι στο προεισαγωγικό τµήµα της υπό κρίση ανακοπής φέρονται οι ανακόπτοντες να στρέφονται επίσης κατά της προειρηµένης διαταγής πληρωµής και της συνεπιδοθείσας σ' αυτούς από 22-1-2013
επιταγής προς πληρωµή και εκτέλεση, αλλά δεν µπορεί από το συνολικό περιεχόµενο της ανακοπής να εκτιµηθεί πως πλήττεται µ' αυτήν το κύρος της προαναφερθείσας επιταγής προς πληρωµή και εκτέλεση ούτε ότι σωρεύεται στο δικόγραφό της ανακοπή κατά της ως άνω διαταγής πληρωµής, ενώ απαραδέκτως, σύµφωνα µε τη ρύθµιση του άρθρου 223εδ.α ΚΠολΔ, διευρύνεται µέσω των προτάσεων των ανακοπτόντων το αίτηµα της ανακοπής. Ενόψει των προεκτεθέντων, οι ένδικες ανακοπή και αυτοτελής πρόσθετη παρέµβαση παραδεκτώς εισάγονται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, το οποίο τυγχάνει καθ' ύλην και κατά τόπον αρµόδιο (ά. 933§§1,2 σε συνδ. µε το ά. 31§1 ΚΠολΔ), προκειµένου να εκδικασθούν κατά την αρµόζουσα τακτική διαδικασία και τη συνεφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 591§lπερ.α και 643 ΚΠολΔ (ά. 937§3 του ίδιου κώδικα). Η υπό κρίση ανακοπή έχει επιπροσθέτως ασκηθεί νοµοτύπως (ά. 933 επ., 585§1 και 215 επ. ΚΠολΔ) και εµπροθέσµως, ήτοι εντός της προβλεπόµενης εκ της ρυθµίσεως του άρθρου 934§§lστοιχ,.β,2 ΚΠολΔ προθεσµίας, διότι οι λόγοι της βάλλουν κατά της εγκυρότητας της κύριας διαδικασίας της αναγκαστικής εκτελέσεως, οπότε πρέπει αυτοί να εξετασθούν περαιτέρω ως προς τη νομική και ουσιαστική τους βασιμότητα.
4. Δυνάµει των διατάξεων των άρθρων 9§2 και 19§1 Ν. 3869/2010 περί της ρυθµίσεως των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων, απαγορεύεται από τη δηµοσίευση του εν λόγω νόµου την 1-9-2010 µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2013 ο πλειστηριασµός ακινήτου που χρησιµεύει ως κύρια κατοικία οφειλέτη φυσικού προσώπου, ανεξαρτήτως εάν το τελευταίο στερείται ή όχι πτωχευτικής ικανότητας, ακόµη δηλαδή κι αν διαθέτει την εµπορική ιδιότητα (ά. 2§1 του Πτωχευτικού Κώδικα, ΠτΚ, Ν. 3588/2007, σε συνδ. προς τα ά. 1 ΕµπΝ, 2 και 3 β.δ. 2/14-5-1835), µε αποτέλεσµα να µην εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής των λοιπών διατάξεων του προδιαληφθέντος νόµου, εφόσον εντούτοις η αξία του επίµαχου ακινήτου του προσώπου αυτού δεν υπερβαίνει το τιθέµενο δια των σχετικών ρυθµίσεων και δη αυτής του άρθρου 1 §2 Ν. 1078/1980, όπως ισχύει, όριο αφορολόγητης αποκτήσεως
πρώτης κατοικίας προσαυξηµένο κατά 50%. Με τον πρώτο λόγο της ένδικης ανακοπής, οι ανακόπτοντες ισχυρίζονται κατ' ορθή εκτίµηση ότι οι συνιστάµενες στις µε αριθµούς l3.891/20l3 δήλωση συνεχίσεως του πλειστηριασµού ακινήτου και 426/2013 περίληψη συνεχίσεως του πλειστηριασµού του ακινήτου αυτού πράξεις της επισπευδόµενης εις βάρος τους αναγκαστικής εκτελέσεως από την καθ' ης η ανακοπή είναι άκυρες, δεδοµένου ότι αντικείµενο της ανακοπτόµενης εκτελεστικής διαδικασίας αποτελεί ακίνητο συγκυριότητάς τους που χρησιµοποιείται ως κύρια κατοικία των συζύγων ανακοπτόντων και των τριών ανήλικων τέκνων τους, ενώ συντρέχουν επιπλέον εν προκειµένω οι αναλυόµενες στο δικόγραφο της ανακοπής προϋποθέσεις των προειρηµένων διατάξεων. Ο προπαρατεθείς λόγος της υπό κρίση ανακοπής τυγχάνει νόµιµος, ερειδόµενος στις ανωτέρω ρυθµίσεις καθώς και σ' αυτήν του· άρθρου 159αρ.1 ΚΠολΔ, οπότε πρέπει να ερευνηθεί κατ' ουσίαν, αφού δεν εφαρµόζεται in concreto το άρθρο 2 Ν. 4224/2013, το οποίο ισχύει µε αφετηρία την 1-1-2014 και εντεύθεν. Από την εκτίµηση των εγγράφων, τα οποία νοµίµως προσκοµίζονται µετ' επικλήσεως εκ µέρους των διαδίκων, είτε προς άµεση είτε προς έµµεση απόδειξη, ορισµένα εκ των οποίων µνηµονεύονται ειδικώς κατωτέρω, χωρίς να παραλείπεται κάποιο κατά την ουσιαστική εκτίµηση της διαφοράς, όπως επίσης από τα διδάγµατα της κοινής πείρας, τα οποία λαµβάνονται υπόψη και αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο (ά. 336§4 ΚΠολΔ), αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγµατικά περιστατικά: Επί τη βάσει της προσκοµιζόµενης µετ' επικλήσεως υπ' αριθµόν 1348/24-11-2010 διαταγής πληρωµής του Δικαστή του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Πατρών και των συνεπιδοθεισών µε αντίγραφο εξ απογράφου του προαναφερθέντος εκτελεστού τίτλου στους συζύγους ανακόπτοντας οικείων επιταγών προς πληρωµή και εκτέλεση, κατασχέθηκε µε την επίσπευση της καθ' ης η ανακοπή τραπεζικής εταιρείας, µέσω της συντάξεως από το δικαστικό επιµελητή του Πρωτοδικείου Πατρών Τ. Κ. της ανακοπτόµενης υπ' αριθµόν 366/18-7-2011 εκθέσεως αναγκαστικής κατασχέσεως, για το ποσό των 50,000 ευρώ και προς το σκοπό της ικανοποιήσεως της ενσαρκούµενης στην προδιαληφθείσα διαταγή πληρωµής απαιτήσεως της καθ' ης η ανακοπή εναντίον των εις ολόκληρον ενεχόµενων ανακοπτόντων, η οποία αξίωση πηγάζει εκ της συναφθείσας ανάµεσά τους από 23-1-2007 και καταγγελθείσας την 22-10-2010 εκ µέρους της καθ' ης η ανακοπή συµβάσεως στεγαστικού δανείου ύψους 700.000 ευρώ, έχει εκχωρηθεί στην αυτοτελώς προσθέτως  παρεµβαίνουσα ανώνυµη τραπεζική εταιρεία δια της προσκοµιζόµενης µετ' επικλήσεως από 26-3-2013 συµβάσεως πωλήσεως και µεταβιβάσεώς της εκ µέρους της πιστοδότριας καθ' ης η ανακοπή και ανέρχεται στο ποσό των 250,000 ευρώ, πλέον 'τόκων και εξόδων, η υπό το στοιχείο Δ ισόγεια οικοδοµή, επιφάνειας 97 τ.µ., µε υπόγειο, εµβαδού 116 τ.µ., (µεζονέτα), η οποία έχει ανεγερθεί στο υπό στοιχείο Δ τµήµα (µεσαίο) ενιαίου οικοπέδου, εκτάσεως 1.038,88 τ.µ., ευρισκόµενου εντός του οικισµού … του δηµοτικού διαµερίσµατος του Ρίου του πρώην Δήµου Ρίου και νυν Δήµου Πατρέων και πιο συγκεκριµένα στην οδό …, όπου φέρει τον αριθµό …, αποτελώντας αυτοτελή και διακεκριµένη κάθετη ιδιοκτησία. Το προπεριγραφέν ακίνητο, το οποίο έχει περιέλθει στους πιστούχους ανακόπτοντες κατά πλήρη συγκυριότητα, συννοµή και συγκατοχή σε ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου εκάστου απ' αυτούς ένεκα πωλήσεως από τους αληθείς συγκυρίους, …., δυνάµει του υπ' αριθµόν 4.245/18-4-2005 συµβολαιογραφικού εγγράφου της συµβολαιογράφου Πατρών Χ. Κ., που µεταγράφηκε νοµίµως στα βιβλία µεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Πατρών, στον τόµο .. και µε αριθµό .., εκτίθεται ήδη µε την επίσπευση της πιστοδότριας καθ' ης η ανακοπή σε αναγκαστικό πλειστηριασµό, ο οποίος είχε µέσω της ανακοπτόµενης υπ' αριθµόν 42617-2-2013 περιλήψεως αναφορικά µε τη συνέχιση της διαδικασίας του αναγκαστικού πλειστηριασµού του περί ου ο λόγος ακινήτου συγκυριότητας των ανακοπτόντων ορισθεί για την 27-3- 2013, κατόπιν της ανακοπτόµενης, γενοµένης δια συµβολαιογραφικού εγγράφου της συµβολαιογράφου Πατρών Ευαγγελίας Τόλια-Ζούπα, υπ' αριθµόν 13 .891/31-1-20 13 δηλώσεως της καθ' ης η ανακοπή σχετικά µε τη συνέχιση του πλειστηριασµού αυτού, µέσω της οποίας δηλώσεως η καθ' ης η ανακοπή παραιτήθηκε από την προσκοµιζόµενη µετ' επικλήσεως συνταχθείσα εκ µέρους του δικαστικού επιµελητή του Πρωτοδικείου Πατρών Τ. Κ. υπ' αριθµόν 385/27-1- 2012 Α' επαναληπτική περίληψη αναγκαστικού πλειστηριασµού του ως άνω ακινήτου και αναγγέλθηκε στον εν λόγω πλειστηριασµό για το ποσό των 207.188,50 ευρώ. Η αξία της προδιαληφθείσας κάθετης ιδιοκτησίας έχει µάλιστα εκτιµηθεί δια της προειρηµένης εκθέσεως αναγκαστικής κατασχέσεως ως ανερχόµενη στο ποσό των 450.000 ευρώ, ενώ η τιµή πρώτης προσφοράς της καθορίσθηκε σ' αυτό των 300.000 (450.000 € Χ 2/3) ευρώ. Ανεξαρτήτως της ενδεχόµενης πτωχευτικής ικανότητας των συζύγων ανακοπτόντων, το προπεριγραφέν αναγκαστικώς κατασχεθέν από την καθ' ης η ανακοπή και εκτιθέµενο απ' αυτήν σε αναγκαστικό πλειστηριασµό ακίνητο συγκυριότητας των ανακοπτόντων συνιστά .την κύρια κατοικία αυτών και των τριών ανήλικων τέκνων τους, ………, η αξία της οποίας δεν υπερβαίνει το προβλεπόµενο εκ του νόµου όριο αφορολόγητης αποκτήσεως πρώτης κατοικίας προσαυξηµένο κατά 50%, που για έγγαµο πρόσωπο µε τρία τέκνα, όπως είναι οι ανακόπτοντες, έγκειται στο ποσό των 495.000 [(250.000 € για έγγαµο πρόσωπο + 25.000 € ως προς το πρώτο τέκνο + 25.000 € για το δεύτερο τέκνο + 30.000 € ως προς το τρίτο τέκνο = 330.000 €) + (50% Χ 330.000 € = 165.000 Ε)] ευρώ, µε συνέπεια να υπερκαλύπτεται η προαναφερθείσα αξία της ανωτέρω κύριας κατοικίας των ανακοπτόντων, να απαγορεύεται ο αναγκαστικός  πλειστηριασµός του περί ου ο λόγος ακινήτου τους µέχρι την 31-12-2013 και να αποβαίνουν άκυρες οι εντασσόµενες στην προδικασία του αναγκαστικού πλειστηριασµού του προπαρατεθείσες ανακοπτόµενες πράξεις της επισπευδόµενης εις βάρος των ανακοπτόντων αναγκαστικής εκτελέσεως από την καθ' ης η ανακοπή. Πρέπει εποµένως ο πρώτος λόγος της ένδικης ανακοπής να γίνει δεκτός και ως ουσία βάσιµος και να ακυρωθούν η περιεχόµενη στο υπ' αριθµόν 13.891/31-1-2013 συµβολαιογραφικό έγγραφο της συµβολαιογράφου Πατρών …. δήλωση της καθ' ης η ανακοπή περί της συνεχίσεως του αναγκαστικού πλειστηριασµού του ως άνω ακινήτου συγκυριότητας των ανακοπτόντων και η υπ' αριθµόν 42617-2-2013 περίληψη της συνεχίσεως του αναγκαστικού πλειστηριασµού του ακινήτου αυτού.
5. Σύµφωνα µε τη ρύθµιση του άρθρου 281 ΑΚ, η άσκηση του δικαιώµατος απαγορεύεται ως καταχρηστική, αν υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονοµικός σκοπός του. Για να θεωρηθεί λοιπόν καταχρηστική, απαιτείται η προφανής υπέρβαση των προδιαληφθέντων ορίων να προκύπτει από την προηγηθείσα συµπεριφορά του δικαιούχου, τη διαµορφωθείσα στο ενδιάµεσο χρονικό διάστηµα κατάσταση, τις εµφιλοχωρήσασες  περιστάσεις ή έτερα περιστατικά, τα οποία, δίχως να εµποδίζουν τη γέννηση ή να επιφέρουν την απόσβεση του δικαιώµατος, καθιστούν µη ανεκτή την άσκησή του κατά τις περί δικαίου και ηθικής αντιλήψεις του µέσου κοινωνικού ανθρώπου (ΑΠ 9/2010, ΑΠ 2146/2009, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ 4225/201Ι, ΔΕΕ 2012, 56). Η άσκηση του δικαιώµατος, εξαιτίας της οποίας προκαλούνται στον υπόχρεο επαχθείς και όχι κατ' ανάγκην αφόρητες συνέπειες, πρέπει, µε γνώµονα την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη, να µην είναι σε τέτοιο βαθµό ανεκτή, ώστε, µετά από - στάθµισή τους προς το εντεύθεν εξυπηρετούµενο συµφέρον του δικαιούχου, να κρίνεται επιβεβληµένη για την αποτροπή των επαχθών ως προς τον υπόχρεο συνεπειών η θυσία του ασκούµενου δικαιώµατος (ΑΠ 395/2009, ΕλλΔνη 51, 420). Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 116 ΚΠολΔ και 281 ΑΚ συνάγεται κατ' επέκταση ότι συνιστά άσκηση . ουσιαστικού δικαιώµατος η µέσω αναγκαστικής εκτελέσεως πραγµάτωση της απαιτήσεως του δανειστή. Λόγο της ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ δύναται εποµένως να αποτελέσει η αντίθεση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτελέσεως στα προεκτεθέντα αντικειµενικά όρια του άρθρου 281 ΑΚ, η οποία επιφέρει την ακυρότητά της κατ' άρθρο 159αρ.1 ΚΠολΔ (βλ ΟλΑΠ 12/2009, ΝοΒ 57, 1417, ΑΠ 385/2010, ΕλλΔνη 51, 994, Ν. Νίκα, Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως, Γενικό Μέρος, Ι, 2010, σ. 2010, σ. 131 επ.). Με τον τρίτο
λόγο της ένδικης ανακοπής, οι ανακόπτοντες  προβάλλουν τον ισχυρισµό, κατά την
προσήκουσα εκτίµησή του, ότι η επισπευδόµενη εναντίον τους αναγκαστική εκτέλεση από την καθ' ης η ανακοπή τραπεζική εταιρεία, άρα και η επιβληθείσα δια της υπ' αριθµόν 366/18-7-2011 εκθέσεως του δικαστικού επιµελητή του Πρωτοδικείου Πατρών αναγκαστική κατάσχεση στο προπεριγραφέν ακίνητο συγκυριότητας των συζύγων ανακοπτόντων, τυγχάνει άκυρη ως καταχρηστική, διότι αφενός η εν λόγω κάθετη ιδιοκτησία συνιστά την κύρια κατοικία αυτών και των τριών ανήλικων τέκνων τους και αφετέρου η αναγκαστική εκτέλεση επισπεύδεται εις βάρος τους ως προς µέρος µόνον της συνολικής αξιώσεως της καθ' ης η ανακοπή εναντίον αυτών, ύψους 50.000 ευρώ από 250.000 ευρώ, και δη σηµαντικά µικρότερο της αξίας του επίµαχου ακινήτου τους, η οποία έγκειται στο ποσό των 450.000 ευρώ. Ο προπαρατεθείς λόγος της υπό κρίση ανακοπής είναι νόµιµος, ερειδόµενος στις ανωτέρω ρυθµίσεις, και πρέπει να εξετασθεί κατ' ουσίαν. Από την εκτίµηση του συνόλου των εγγράφων, τα οποία νοµίµως προσκοµίζονται µετ' επικλήσεως εκ µέρους των διαδίκων, είτε προς άµεση είτε προς έµµεση απόδειξη, καθώς και από τα διδάγµατα της κοινής πείρας, τα οποία λαµβάνονται υπόψη και αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο (ά. 336§4 ΚΠολΔ), αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγµατικά περιστατικά: Τ ο κείµενο επί της οδού …ως άνω ακίνητο συγκυριότητας των συζύγων ανακοπτόντων, το οποίο έχει κατασχεθεί αναγκαστικώς από την καθ' ης η ανακοπή, για το ποσό των 50.000 ευρώ, µέσω της ανακοπτόµενης υπ' αριθµόν 366/18-7-2011 εκθέσεως του δικαστικού επιµελητή του Πρωτοδικείου Πατρών Τ. Κ., επί τη βάσει της εκδοθείσας εις βάρος των 
πιστούχων ανακοπτόντων ως εις ολόκληρον οφειλετών έναντι της πιστοδότριας καθ' ης η ανακοπή υπ' αριθµόν 1348/2010 διαταγής πληρωµής του Δικαστή του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Πατρών και των συνεπιδοθεισών µε αντίγραφο εξ απογράφου του προειρηµένου εκτελεστού τίτλου στους ανακόπτοντες σχετικών επιταγών προς πληρωµή και εκτέλεση, αποτελεί την κύρια κατοικία αυτών και των προαναφερθέντων τριών ανήλικων τέκνων τους, η αξία της οποίας έχει δια της ανακοπτόµενης εκθέσεως αναγκαστικής κατασχέσεως εκτιµηθεί στο ποσό των 450.000 ευρώ, τελούσα ως εκ τούτου σε προφανή δυσαναλογία µε το προδιαληφθέν εκτελούµενο και ανερχόµενο στο ποσό των 50.000 ευρώ µέρος της ενσαρκούµενης στον ανωτέρω εκτελεστό τίτλο απαιτήσεως της καθ' ης η ανακοπή και εν συνεχεία της αυτοτελώς προσθέτως παρεµβαίνουσας ως ειδικής της διαδόχου εναντίον των ανακοπτόντων, συνολικού ύψους 250.000 ευρώ, πλέον τόκων και εξόδων. Η πληττόµενη αναγκαστική κατάσχεση τυγχάνει συνεπώς, δυνάµει των διατάξεων των άρθρων 116 ΚΠολΔ και 281 ΑΚ, ερµηνευόµενων υπό το φως του σκοπού της προεκτεθείσας ρυθµίσεως του άρθρου 19§1 Ν. 3869/2010, καταχρηστική ως αντιβαίνουσα στα χρηστά συναλλακτικά ήθη, ήτοι στους κανόνες ηθικής συµπεριφοράς που επικρατούν στο πλαίσιο της σύγχρονης ελληνικής έννοµης τάξεως, και την αντικειµενική καλή πίστη, δηλαδή την ευθύτητα και την εντιµότητα που απαιτούνται στις συναλλαγές. Γενοµένου κατ' ουσίαν δεκτού του τρίτου λόγου της ένδικης ανακοπής, πρέπει, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 159αρ.Ι ΚΠολΔ, να ακυρωθεί η υπ' αριθµόν 366/18-7-2011 έκθεση του δικαστικού επιµελητή του Πρωτοδικείου Πατρών Τριαντάφυλλου Κωνσταντινάκου περί της αναγκαστικής κατασχέσεως της προπεριγραφείσας κάθετης   ιδιοκτησίας συγκυριότητας των ανακοπτόντων.
6. Η αναγκαστική εκτέλεση απαρτίζεται ως διαδικασία από σειρά πράξεων εξώδικου κατ' αρχήν χαρακτήρα, οι οποίες διατηρούν παρά τη λογική και τη νοµική τους αλληλουχία την αυτοτέλειά τους. Η κοινή τους σύγκλιση στην επίτευξη του σκοπού της παροχής  έννοµης προστασίας υπό τη µορφή της αναγκαστικής εκτελέσεως υποστασιοποιεί αυτοτελή λόγο προσβολής της µεταγενέστερης πράξεως, όταν απαγγέλλεται δικαστικώς η ακυρότητα της προηγούµενης. Η ακύρωση ορισµένης πράξεως εκτελέσεως αποτελεί νόµιµο λόγο ακυρώσεως των µετέπειτα διαδικαστικών πράξεων εκτελέσεως, οι οποίες στηρίζονται στην ακυρωθείσα. Η δικαστική ακύρωση της αναγκαστικής κατασχέσεως συνιστά λοιπόν αυτοτελή λόγο προσβολής της αναγγελίας της απαιτήσεως δανειστή του καθ' ου η αναγκαστική εκτέλεση στον επισπευδόµενο εις βάρος αυτού πλειστηριασµό (βλ. Ν. Νίκα.Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως, Γενικό Μέρος, Ι, 2010, σ. 42-43, του ίδιου, Δίκαιο
Αναγκαστικής Εκτελέσεως, Ειδικό Μέρος, Π, 2012, σ. 271). Μέσω του τέταρτου λόγου της υπό κρίση ανακοπής, οι ανακόπτοντες ισχυρίζονται κατ' ορθή εκτίµηση ότι η περιλαµβανόµενη στο υπ' αριθµόν 13.891/31-1-2013 συµβολαιογραφικό έγγραφο της συµβολαιογράφου Πατρών Ε.Τ.-Ζ. αναγγελία στον αναγκαστικό πλειστηριασµό του ως άνω ακινήτου συγκυριότητας των ανακοπτόντων για το υπόλοιπο, πέραν του ποσού των 50.000 ευρώ, ως προς το οποίο επιβλήθηκε η προειρηµένη αναγκαστική κατάσχεση, µέρος της ενσαρκούµενης στην υπ' αριθµόν 1348/2010 διαταγής πληρωµής του Δικαστή του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Πατρών αξιώσεως της πιστοδότριας καθ' ης η ανακοπή και εν συνεχεία της αυτοτελώς προσθέτως παρεµβαίνουσας ως ειδικής της διαδόχου εναντίον των εις ολόκληρον ευθυνόµενων πιστούχων ανακοπτόντων, ύψους 207.188,50 ευρώ, αποβαίνει άκυρη ως αντικείµενη στο νόµο, αφού στηρίζεται στην προηγηθείσα καταχρηστική κύρια διαδικασία αναγκαστικής εκτελέσεως. Ο προπαρατεθείς λόγος της ένδικης ανακοπής είναι νόµιµος, ερειδόµεvoς στη ρύθµιση του άρθρου 159αρ.Ι ΚΠολΔ, οπότε πρέπει να ερευνηθεί κατ' ουσίαν. Η ανωτέρω ακύρωση της αναγκαστικής κατασχέσεως του προπεριγραφέντος ακινήτου συγκυριότητας των ανακοπτόντων ένεκα της προδιαληφθείσας καταχρηστικότητάς της συνεπάγεται την ακυρότητα της περιεχόµενης στο υπ' αριθµόν 13.891/31-1-2013 συµβολαιογραφικό έγγραφο της συµβολαιογράφου Πατρών … αναγγελίας στον αναγκαστικό πλειστηριασµό του εν λόγω ακινήτου του υπόλοιπου, πέραν του ποσού των 50.000 ευρώ, ως προς το οποίο επιβλήθηκε η ακυρωθείσα αναγκαστική κατάσχεση, µέρους της ενσαρκούµενης στην υπ' αριθµόν 1348/2010 διαταγή πληρωµής του Δικαστή του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Πατρών απαιτήσεως της καθ' ης η ανακοπή και εν συνεχεία της αυτοτελώς προσθέτως παρεµβαίνουσας ως ειδικής της διαδόχου εναντίον των ανακοπτόντων, ύψους 207.188,50 ευρώ. Πρέπει εποµένως ο τέταρτος λόγος της ένδικης ανακοπή; να γίνει δεκτός και ως ουσία βάσιµος και να ακυρωθεί η περιλαµβανόµενη στο υπ' αριθµόν 13.891131-1-2013 συµβολαιογραφικό έγγραφο της συµβολαιογράφου Πατρών Ευαγγελίας Τόλια-Ζούπα αναγγελία αξιώσεως της καθ' ης η ανακοπή στον προαναφερθέντα πλειστηριασµό.
7. Κατ' ακολουθίαν των προεκτεθέντων, πρέπει η υπό κρίση ανακοπή να γίνει δεκτή, να απορριφθεί η αυτοτελής πρόσθετη παρέµβαση και να ακυρωθούν οι προειρηµένες ανακοπτόµενεξ πράξεις της επισπευδόµενης εις βάρος των ανακοπτόντων αναγκαστικής εκτελέσεως από την καθ' ης η ανακοπή, παρελκούσης της εξετάσεως του δεύτερου λόγου της. Τα δικαστικά έξοδα των ανακοπτόντων επιβάλλονται τέλος στην καθ' ης η ανακοπή και την αυτοτελώς προσθέτως παρεµβαίνουσα εξαιτίας της ήττας τους (ά. 176, 180§1 και 182§3 ΚΠολΔ), όπως προβλέπεται ειδικότερα στο διατακτικό, ενώ δεν ορίζεται παράβολο ερηµοδικίας, δοθέντος ότι δεν επιτρέπεται η άσκηση ανακοπή; ερηµοδικία; κατά της παρούσας αποφάσεως (ά. 937§1στοιχ.2 ΚΠολΔ).
ΠΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΕΙ αντιµωλία των ανακοπτόντων και της αυτοτελώς προσθέτως παρεµβαίνουσας υπέρ της καθ' ης η ανακοπή και ερήµην της καθ' ης η ανακοπή.
ΔΕΧΕΤΑΙ την ανακοπή.
ΑΚΥΡΩΝΕΙ την υπ' αριθµόν 366/18-7-2011 έκθεση του δικαστικού επιµελητή του Πρωτοδικείου Πατρών … περί της αναγκαστικής κατασχέσεως του ευρισκόµενου επί της οδού ….  του Ρίου Πατρών ακινήτου συγκυριότητας των ανακοπτόντων, τις περιεχόµενες στο υπ' αριθµόν 13.891131-1-201 συµβολαιογραφικό έγγραφο της συµβολαιογράφου Πατρών …δήλωση συνεχίσεως του αναγκαστικού πλειστηριασµού του προδιαληφθέντος ακινήτου και αναγγελία σ' αυτόν απαιτήσεως ποσού 207.188,50 ευρώ καθώς και την υπ' αριθµόν 42617-2-2013 περίληψη του δικαστικού επιµελητή του Πρωτοδικείου Πατρών … ως προς τη συνέχιση της διαδικασίας του προαναφερθέντος αναγκαστικού πλειστηριασµού.
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την καθ' ης η ανακοπή και την αυτοτελώς υπέρ αυτής προσθέτως παρεµβαίνουσα στην καταβολή των δικαστικών εξόδων των ανακοπτόντων, τα οποία ορίζει στο ποσό των τριακοσίων (300 €) ευρώ. (η απόφαση δημοσιεύθηκε στο legalnews24.gr με επιμέλεια του Δικηγόρου Πατρών Χρήστου Τζαβάρα)

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου