Θέση Νομικού Συμβούλου στο Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών στο ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο «Έρευνα και Ανάπτυξη στα Ευφυή Πληροφοριακά Συ-στήματα, στις Τηλεπικοινωνίες και τα Δίκτυα (ΕΣΤΙΑ)» (Ε-12361) – 716ης Τακτικής Συνεδρίασης της 11/11/2022, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έργου.

Θέση 1 : Μία (1) θέση ειδικευμένου/-ης Νομικού/-ικής Συμβούλου σε θέματα νομικής υποστήριξης ερευνητικών προγραμμάτων, αξιοποίησης έρευνας,  διαχείρισης διανοητικής ιδιοκτησίας, διακυβέρνησης δεδομένων.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων:29/01/2023 12:00 am

Δείτε την αίτηση εδώ

Δείτε την προκήρυξη εδώ

 

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου