Θέσεις Δικηγόρων με πάγια αντιμισθία στον Ευαγγελισμό

Προκηρύσσεται η πλήρωση μίας (1) οργανικής θέσης Δικηγόρου παρ’ Εφέταις, με σχέση έμμισθης εντολής, κατόπιν επιλογής, στην Οργανική Μονάδα ¨Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ¨ του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ». 

Αντικείμενο της απασχόλησης θα είναι η υποστήριξη των συμφερόντων του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ. σε δικαστικές και εξωδικαστικές υποθέσεις, η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων, επί νομικών ζητημάτων, με ιδιαίτερη εξειδίκευση σε υποθέσεις δημοσίου δικαίου, (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δημόσιο λογισμικό, δημόσιες συμβάσεις, ακυρωτικές διαφορές, διοικητικές διαφορές ουσίας, κοινωνικοασφαλιστικές διαφορές και διαφορές υπηρεσιακής κατάστασης υπαλλήλων) και αστικού δικαίου, (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά εργατικής νομοθεσίας, κληρονομικού δικαίου-κληροδοτήματα, μισθώσεις ακινήτων Ν.Π.Δ.Δ., ενοχικών και εμπράγματων απαιτήσεων). 

Οι νομικές υπηρεσίες θα παρέχονται οι μεν δικαστικές, όπου τούτο είναι αναγκαίο, οι δε εξώδικες στην έδρα της Οργανικής Μονάδας ¨Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ¨, (Υψηλάντου 45-47 Αθήνα). 

Ο δικηγόρος που θα προσληφθεί θα αμείβεται με πάγια μηνιαία αντιμισθία, (μισθό έμμισθης εντολής), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Κώδικα Δικηγόρων και με την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 2/17132/0022/28-2-2012 Κ.Υ.Α. «Καθορισμός αποδοχών δικηγόρων που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση πάγιας και περιοδικής έμμισθης εντολής στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 4024/2011», (ΦΕΚ 498/Β΄/28-2-2012), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ΄ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, (ΦΕΚ 22/Α΄/12-11-2012) και όπως ισχύει και θα ασφαλίζεται στον οικείο του φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Προκηρύσσεται η πλήρωση μίας (1) οργανικής θέσης Δικηγόρου παρ’ Άρειω Πάγω, με σχέση έμμισθης εντολής, κατόπιν επιλογής, στην Οργανική Μονάδα ¨Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ». 

Αντικείμενο της απασχόλησης θα είναι η υποστήριξη των συμφερόντων του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ. σε δικαστικές και εξωδικαστικές υποθέσεις, η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων, επί νομικών ζητημάτων, με ιδιαίτερη εξειδίκευση σε υποθέσεις δημοσίου δικαίου, (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δημόσιο λογισμικό, δημόσιες συμβάσεις, ακυρωτικές διαφορές, διοικητικές διαφορές ουσίας, κοινωνικοασφαλιστικές διαφορές και διαφορές υπηρεσιακής κατάστασης υπαλλήλων) και αστικού δικαίου, (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά εργατικής νομοθεσίας, κληρονομικού δικαίου-κληροδοτήματα, μισθώσεις ακινήτων Ν.Π.Δ.Δ., ενοχικών και εμπράγματων απαιτήσεων). 

Οι νομικές υπηρεσίες θα παρέχονται οι μεν δικαστικές, όπου τούτο είναι αναγκαίο, οι δε εξώδικες στην έδρα της Οργανικής Μονάδας ¨Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ¨, (Υψηλάντου 45-47 Αθήνα). 

Ο δικηγόρος που θα προσληφθεί θα αμείβεται με πάγια μηνιαία αντιμισθία, (μισθό έμμισθης εντολής), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Κώδικα Δικηγόρων και με την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 2/17132/0022/28-2-2012 Κ.Υ.Α. «Καθορισμός αποδοχών δικηγόρων που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση πάγιας και περιοδικής έμμισθης εντολής στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 4024/2011», (ΦΕΚ 498/Β΄/28-2-2012), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ΄ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, (ΦΕΚ 22/Α΄/12-11-2012) και όπως ισχύει και θα ασφαλίζεται στον οικείο του φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr