Θέση Νομικού στο Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

Η Διευθύντρια του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενες/ους που διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για μία (1) θέση υπαλλήλου (έκτακτου προσωπικού) στο Αυτοτελές Νομικό Γραφείο του Ιδρύματος (Κωδικός Θέσης: ΣΟΧΝ4) με Αντικείμενο εργασιών  τη νομική υποστήριξη του συνόλου των κατ’ άρθρο 2 παρ. 1 ν. 4429/2016 δράσεων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ..Η έδρα του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. βρίσκεται στην Νέα Σμύρνη (Λεωφ. Συγγρού 185 και Σάρδεων 2).

Οι αποδοχές των υπαλλήλων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. καθορίζονται βάσει του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176), όπως ισχύει, και επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ..

Υποβολή αιτήσεων μέχρι και την 28η Νοεμβρίου 2022.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr