Μία (1) θέση δικηγόρου στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο

Προκηρύσσεται η πλήρωση μιας (1) θέσης δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω, πλήρους απασχόλησης, με έμμισθη εντολή, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν.4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α'/2013) στο Γ.Ν.Α.Σισμανόγλειο. 

Ο Δικηγόρος αναλαμβάνει να παρέχει στο Νοσοκομείο, κάθε υπηρεσία συνδεόμενη με το επάγγελμα και την ιδιότητά του ως δικηγόρου, σε κάθε υπόθεση αυτού, οποιασδήποτε φύσεως, δικαστικής ή εξώδικης προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων του Νοσοκομείου, την παρακολούθηση και υποβολή έγγραφων εισηγήσεων για τα ζητήματα που αφορούν τα κληροδοτήματα, τα μίσθια, την αξιοποίηση της περιουσίας του Νοσοκομείου και γενικά όσων υποθέσεων του Νοσοκομείου υπάγονται στην αρμοδιότητα Δικηγόρου, οπουδήποτε εντός Ελλάδος,την παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων για τη διασφάλιση της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων των οργάνων διοίκησης του Νοσοκομείου και των επί μέρους Υπηρεσιών, την επεξεργασία και νομικό έλεγχο των συμβάσεων που συνάπτει το Νοσοκομείο προς τρίτους και των προκηρύξεων για την ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους, την εκπροσώπηση του Νοσοκομείου στα δικαστήρια κάθε βαθμού, φύσεως και αρμοδιότητας καθώς και ενώπιον Διοικητικών Αρχών, την τήρηση αρχείου εντός του νοσοκομείου με προσωπική ευθύνη για κάθε υπόθεση που διεκπεραιώνει και στην παροχή κάθε είδους νομικών υπηρεσιών, για την εξυπηρέτηση των αναγκών του «Γ.Ν.Α.Σισμανόγλειο». Ο δικηγόρος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του στο Γραφείο της Έδρας του Νοσοκομείου (Σισμανογλείου 1,ΤΚ 15126 Μαρούσι), με την τήρηση των διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Σχόλια