Θέση Προϊστάμενου Δικηγόρου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Προκηρύσσεται η πλήρωση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μίας (1) οργανικής θέσης Προϊσταμένου Δικηγόρου της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών με σύμβαση έμμισθης εντολής και πλήρη απασχόληση. Ο προσλαμβανόμενος θα απασχολείται στα γραφεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στην Αθήνα και για χρόνο που να ανταποκρίνεται στις υπηρεσιακές ανάγκες προκειμένου να συντονίζει τις εργασίες της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και να παρέχει νομική υποστήριξη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τις κάθε μορφής υποθέσεις της, δικαστικές ή εξωδικαστικές. Θα συμμετέχει, επίσης, σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές και θα παρέχει νομική καθοδήγηση στα όργανα διοίκησης, στις οργανικές μονάδες και στις υπηρεσίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με γνωμοδοτήσεις και συμβουλές.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, από 2.9.2022 έως 3.10.2022, αίτηση – υπεύθυνη δήλωση.

Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Δείτε το εντυπο της Αίτησης εδώ

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου