Θέσεις διδασκόντων στη Νομική Αθηνών για Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με Κ.Ε. 19006 και τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2022-2023 στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5183804, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (κωδ. ΕΔΒΜ191), η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικούς Πόρους προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας σε ένα (1 ) μόνο από τα Επιστημονικά Πεδία που έχουν οριστεί από τα Τμήματα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς επιτρέπεται μόνο μία πρόταση διδασκαλίας ανά διδάσκοντα για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Διευκρινίζεται ότι κάθε ωφελούμενος οφείλει να διδάξει αυτοδύναμα όλα τα μαθήματα που έχουν οριστεί στο συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα ΙI της παρούσας πρόσκλησης. Τα ανατιθέμενα μαθήματα πρέπει να είναι ενταγμένα στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος. Επισημαίνεται, ότι δεν επιτρέπεται η συνδιδασκαλία / συνανάθεση διδασκαλίας μαθήματος.

Για το Τμήμα Νομικής οι θέσεις αφορούν στα παρακάτω επιστημονικά πεδία:

-Aστικό Δίκαιο

-Εργατικό Δικαιο

-Ποινικές Επιστήμες

-Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

-Ιστορία του Δικαίου

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται το αργότερο μέχρι και την 23 η Αυγούστου 2022, ημέρα Τρίτη (23/08/2022), και ώρα 13:00.

Δείτε την Προκήρυξη εδώ


Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr