Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4947/2022 με τροποποιήσεις σε Ποινικό Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4947/2022 "Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσων πληρωμής πλην των μετρητών και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ του Συμβουλίου (L 123) και λοιπές επείγουσες διατάξεις".
Ο νέος νόμος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εκτετατμένες τροποποιήσεις και προσθήκες άρθρων του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και λοιπές επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Δείτε το Νόμο όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ

Σχόλια