Ψηφίστηκε το άρθρο για την αναβολή ποινικής δίκης (349ΚΠΔ) - Ποιές αλλαγές έγιναν στην τελική διατύπωση - Η αντίδραση των δικηγόρων

Ψηφίστηκε το Νομοσχέδιο του Υπ.Δικαιοσύνης για την Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ)  2019/713 και λοιπές διατάξεις.

Το Άρθρο 41 (Αναβολή της δίκης - Τροποποίηση άρθρου 349 ΚΠΔ ) του νόμου, το οποίο έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις στο δικηγορικό σώμα, τελικά διαφοροποιήθηκε ως προς τη διατύπωση του σε σχέση με το αρχικό κείμενο που υπήρχε στο σχέδιο νόμου. 

Η τελική μορφή του άρθρου έχει ως εξής:

Στο άρθρο 349 ΚΠΔ επέρχονται οι εξής αλλαγές: 

α) η παρ. 1 τροποποιείται στο τρίτο εδάφιο ως προς τον τρόπο απόδειξης και ελέγχου της συνδροµής σοβαρού λόγου υγείας και επέρχονται νοµοτεχνικές βελτιώσεις, 

β) στην παρ. 2 προστίθεται νέο πρώτο εδάφιο, 

γ) προστίθεται νέα παρ. 2Α, και το άρθρο 349 διαµορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 349 Αναβολή της δίκης 

1. Το δικαστήριο µπορεί, µετά από πρόταση του εισαγγελέα ή και αυτεπαγγέλτως, να διατάξει την αναβολή της δίκης για λόγους ανώτερης βίας, µε αίτηµα δε κάποιου από τους διαδίκους, για σοβαρούς λόγους υγείας ή λόγους ανώτερης βίας. Το σηµαντικό αίτιο µπορεί να προβληθεί από οποιονδήποτε ακόµη και όταν αφορά το πρόσωπο του διορισµένου πληρεξουσίου δικηγόρου σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 340. Ο σοβαρός λόγος υγείας αποδεικνύεται αποκλειστικά µε ιατρική πιστοποίηση νοσηλευτικού ιδρύµατος ή ιατρού πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, η ακρίβεια της οποίας ελέγχεται µε οποιονδήποτε τρόπο κατά την κρίση του δικαστηρίου. 

2. Το δικαστήριο πριν διατάξει την αναβολή, υποχρεούται να διερευνήσει τη δυνατότητα διακοπής της δίκης. Το δικαστήριο αναβάλλει στη συντοµότερη δικάσιµο, η οποία δεν δύναται να υπερβεί τους οκτώ (8) µήνες. Η απόφαση που δέχεται τους λόγους αναβολής πρέπει να έχει ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η οποία πρέπει να αναφέρει, ότι ο λόγος της αναβολής δεν µπορεί να αντιµετωπισθεί µε διακοπή της δίκης. 

2A. Για την υποβολή αιτήµατος αναβολής που συνίσταται σε κώλυµα του συνηγόρου υπεράσπισης ή υποστήριξης της κατηγορίας λόγω συµµετοχής του σε άλλη δίκη ή διαδικασία, απαιτείται, αυτός που προβάλλει το κώλυµα να προσκοµίζει υποχρεωτικά στο δικαστήριο κάθε νοµιµοποιητικό, διαδικαστικό ή άλλο έγγραφο, µε το οποίο αποδεικνύεται πλήρως ο λόγος της αναβολής. Το αίτηµα υποβάλλεται µόνο µία (1) φορά. Κατ’ εξαίρεση, δύναται να υποβληθεί και δεύτερο αίτηµα, αν το κώλυµα προέκυψε σε χρόνο µεταγενέστερο της πρώτης αναβολής. 

3. Η αναβολή γίνεται σε ρητή δικάσιµο, την οποία το δικαστήριο ανακοινώνει στους παρόντες διαδίκους, µάρτυρες και πραγµατογνώµονες και σε αυτήν κλητεύονται µόνο οι απόντες. Αν ο λόγος αναβολής αναγγέλθηκε από συνήγορο ή άλλο πρόσωπο για λογαριασµό απόντος διαδίκου και η συζήτηση αναβλήθηκε σε ρητή δικάσιµο, η περί αναβολής απόφαση επέχει θέση κλητεύσεώς του. 4. Η αποχή των δικηγόρων αποτελεί λόγο ανώτερης βίας για την αναβολή.»

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΣΑ οι νομοτεχνικές βελτιώσεις που έγιναν στη διάταξη, που αφορά την τροποποίηση του άρθρου 349 ΚΠΔ, συνοψίζονται στις εξής:

α) «Ο σοβαρός λόγος υγείας (που προβάλλεται προς τον σκοπό αναβολής της δίκης) αποδεικνύεται αποκλειστικά με ιατρική πιστοποίηση νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιατρού πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, η ακρίβεια της οποίας ελέγχεται με οποιονδήποτε τρόπο κατά την κρίση του δικαστηρίου».

β) «Το δικαστήριο πριν διατάξει την αναβολή, υποχρεούται να διερευνήσει τη δυνατότητα διακοπής της δίκης. Το δικαστήριο αναβάλλει στη συντομότερη δικάσιμο, η οποία δεν δύναται να υπερβεί τους οκτώ (8) μήνες».

γ) «Για την υποβολή αιτήματος αναβολής που συνίσταται σε κώλυμα του συνηγόρου υπεράσπισης ή υποστήριξης της κατηγορίας λόγω συμμετοχής του σε άλλη δίκη ή διαδικασία, απαιτείται, αυτός που προβάλλει το κώλυμα να προσκομίζει υποχρεωτικά στο δικαστήριο κάθε νομιμοποιητικό, διαδικαστικό ή άλλο έγγραφο, με το οποίο αποδεικνύεται πλήρως, ο λόγος της αναβολής.

Το αίτημα υποβάλλεται μόνο μία φορά.

Κατ’ εξαίρεση, δύναται να υποβληθεί και δεύτερη, στην περίπτωση που το κώλυμα προέκυψε σε χρόνο μεταγενέστερο της πρώτης αναβολής».

Όπως καταλήγει η ανακοίνωση του ΔΣΑ, «οι βελτιώσεις αυτές, παρότι δεν επιλύουν το σύνολο των προβλημάτων που έχουν επισημανθεί για την απονομή της Δικαιοσύνης, αμβλύνουν τις αρνητικές συνέπειες της αρχικά κατατεθείσης ρύθμισης και προλαμβάνουν σημαντικές ανεπιεικείς καταστάσεις τόσο για τους πολίτες όσο και για τους δικηγόρους».

Δείτε το ψηφισθέν νομοσχέδιο εδώ

Δείτε την ανακοίνωση του ΔΣΑ εδώ

Σχόλια