Αναστολή εκτέλεσης διαταγής πληρωμής Τράπεζας: Παράνομος ο ανατοκισμός της εισφοράς του ν.128/75

Mονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών αρ. απόφασης 3264/2022 (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων): Οι αιτούντες ισχυρίζονται ότι η καθ’ ης παρανόμως μετακύλισε σε αυτούς την εισφορά του Ν.128/1975 και ότι παρανόμως επίσης ανατοκίστηκε (εισφορά). Με αυτό το περιεχόμενο ο λόγος αυτός πιθανολογείται ότι θα κριθεί ουσιαστικά βάσιμος, καθόσον ναι μεν το ποσό της εισφοράς του Ν.128/75 νομίμως μετακυλίσθηκε στους αιτούντες δυνάμει συμβατικού όρου και προστίθεται στο επιτόκιο πλην όμως παρανόμως ανατοκίζεται καθόσον οι Τράπεζες δικαιούνται να υπολογίζουν λογιστικώς τόκους επί καθυστερούμενων τόκων από την πρώτη ημέρα καθυστερήσεως με την στενή έννοια και όχι τόκους επί προμηθειών, εξόδων και εισφορών που ενυπάρχουν στη σύμβαση.  Γίνεται εν μέρει δεκτή η επίδικη αίτηση – Αναστέλλεται η εκτέλεση της διαταγής πληρωμής, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ανακοπής. (Οι αιτούντες παραστάθηκαν διά του πληρεξουσίου δικηγόρου τους Ευστράτιου Νικολακέα).

Δείτε την απόφαση εδώ

Σχόλια