Πέντε (5) θέσεις διδασκόντων στη Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης

Η Συνέλευση του Τμήματος Noμικής, της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αποφάσισε την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού (πέντε άτομα) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων: 

Α. 1) «Ενοχικό Δίκαιο (Ειδικό Μέρος)» Υ 19 

2) «Κληρονομικό Δίκαιο» Υ 30 (ένα άτομο) 

Β. 1) «Δημοσιονομικό Δίκαιο» ΕΛΕ 49 

2) «Φορολογικό-Δημοσιονομικό Δίκαιο ΙΙ» ΔΔΠΕΒ03 

3) «Ευρωπαϊκό Φορολογικό Δίκαιο» ΔΔΠΕΒ04 (δύο άτομα) 

Γ. 1) «Εμπορικό Δίκαιο (Δίκαιο Ανταγωνισμού)» Υ 11 

2) «Εμπορικό Δίκαιο (Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας: Βιομηχανικής-Πνευματικής» Υ 21 (ένα άτομο) 

Δ. 1) «Σωφρονιστική» ΕΛΕ 61 (ένα άτομο)

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Σχόλια