Σε χαρτί Α4, γραμματοσειρά 12 , περιθώριο σελ. 2 εκ. και διάστιχο 1,5 τα δικόγραφα στο ΣτΕ : Τί προβλέπει ο τροποποιημένος Κανονισμός

Με τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού του Συμβουλίου της Επικρατείας ρυθμίζονται λεπτομέρειες σχετικά με την υπέρβαση του ορίου σελίδων των δικογράφων καθώς και την μορφή που αυτά πρέπει να έχουν.

Συγκεκριμένα με την απόφαση 9/2021της Ολομέλειας του ΣτΕ σε Συμβούλιου αποφασίστηκε η Τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της απόφασης, στο άρθρο 10 του Κανονισμού προστίθενται παράγραφοι 4, 5 και 6, ως εξής: 

«4. Σε περίπτωση ουσιώδους υπερβάσεως του προβλεπόμενου στην παρ. 6 του άρθρου 17 του π.δ. 18/1989 (Α’ 8) ορίου σελίδων του δικογράφου (περίπου 13.300 λέξεις), ο Γραμματέας του αρμοδίου δικαστικού σχηματισμού, ύστερα από συνεννόηση με τον Πρόεδρο αυτού, ενημερώνει σχετικώς τον υπογράφοντα δικηγόρο και του ζητεί να προσαρμόσει την έκταση του δικογράφου στο προβλεπόμενο όριο, εντός της προθεσμίας που τάσσει ο Πρόεδρος με πράξη του, η οποία αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ο υπογράφων δικηγόρος έχει δηλώσει κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 19 του π.δ. 18/1989. Η ως άνω προθεσμία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα μήνα. Στο όριο των σελίδων δεν περιλαμβάνονται τα ονόματα των διαδίκων και οι προσβαλλόμενες πράξεις ή αποφάσεις. 

5. Τα δικόγραφα, μετά την κατά τα ανωτέρω προσαρμογή της εκτάσεώς τους, κατατίθενται στην γραμματεία του αρμόδιου δικαστικού σχηματισμού και συσχετίζονται με την οικεία υπόθεση. 

6. Τα πάσης φύσεως δικόγραφα που κατατίθενται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας συντάσσονται σε χαρτί Α4, με περιθώρια σελίδας 2 εκ., γραμματοσειρά 12 και διάστιχο 1,5».

Δείτε το πλήρες κείμενο της απόφασης του ΣτΕ εδώ

 Ακολουθήστε το Legalnews24 στο GoogleNews εδώ

Aκολουθήστε το Legalnews24.gr στο Instagram εδώ


Σχόλια