Δεκτή η αίτηση νομικής βοήθειας αιτούντος άσυλο - Προσκόμιση βεβαίωσης οργάνωσης υπέρ μεταναστών ότι ο αιτών είναι άστεγος και σιτίζεται από την οργάνωση

Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης Αρ. Πράξης 26/2021: Δεκτή η αίτηση νομικής βοήθειας αιτούντος άσυλο - Προσκόμιση βεβαίωσης οργάνωσης υπέρ μεταναστών ότι ο αιτών είναι άστεγος και σιτίζεται από την οργάνωση.

"Η Πρόεδρος του Η΄ Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, Χριστίνα Χατζηδήμου, Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ, αφού έλαβε υπόψη:

1. Την ΕΠΑΔ 159/12-4-2021 αίτηση του ……. του …. και της ….., κατά δήλωσή του, υπηκόου Αφγανιστάν, κατοίκου Πάτρας, με την οποία ζητά, λόγω οικονομικής αδυναμίας, την απαλλαγή του από την καταβολή παραβόλου και λοιπών δικαστικών εξόδων, το διορισμό δικηγόρου, δικαστικού επιμελητή και συμβολαιογράφου από τις καταστάσεις της νομικής βοήθειας, για την κατάθεση αίτησης ακύρωσης και αίτησης αναστολής (με αίτημα προσωρινής διαταγής) κατά της 13731/2020 απόφασης β βαθμού της Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών της Αρχής Προσφυγών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Με την ανωτέρω απόφαση της Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών, απορρίφθηκε προσφυγή του αιτούντος κατά της 2035/2020/3-4-2020 απόφασης του Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου Φυλακίου, που είχε απορρίψει αίτημά του για χορήγηση διεθνούς προστασίας.

2. Τις διατάξεις του β΄ εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 71 του ν. 4636/2019 (Α΄169) σύμφωνα με τις οποίες: «Σε περίπτωση προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου, οι αιτούντες είναι δυνατόν να λαμβάνουν δωρεάν νομική βοήθεια, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων του ν. 3226/2004 (Α` 24), οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως. Η δωρεάν νομική συνδρομή και βοήθεια παρέχονται σε αιτούντες οι οποίοι βρίσκονται αποδεδειγμένα στο έδαφος της χώρας.»

3.Τις διατάξεις του Ν. 3226/2004 (Α΄ 24), στο άρθρο 1 του οποίου ορίζονται μεταξύ άλλων και τα εξής: «1. Δικαιούχοι νομικής βοήθειας είναι οι χαμηλού εισοδήματος πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δικαιούχοι είναι, επίσης, οι χαμηλού εισοδήματος πολίτες τρίτου κράτους και ανιθαγενείς, εφόσον έχουν, νομίμως, κατοικία ή συνήθη διαμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 2. Ως πολίτες χαμηλού εισοδήματος για την παροχή νομικής βοήθειας σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις θεωρούνται εκείνοι, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τα δύο τρίτα των κατώτατων ετήσιων ατομικών αποδοχών που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. …». Περαιτέρω, ο ίδιος νόμος ορίζει στο άρθρο 2 ότι: «1. Η νομική βοήθεια παρέχεται ύστερα από αίτηση του δικαιούχου. Η αίτηση αναφέρει συνοπτικά το αντικείμενο της δίκης ή της πράξης και τα στοιχεία που βεβαιώνουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων για τη παροχή της βοήθειας.2.Στην αίτηση επισυνάπτονται τα αναγκαία δικαιολογητικά αποδεικτικά της οικονομικής καταστάσεως (ιδίως αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης ή βεβαίωση του εφόρου ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, αντίγραφο δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, εκκαθαριστικού σημειώματος, Α.Φ.Μ., βεβαιώσεις υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας, ένορκες βεβαιώσεις) και αποδεικτικά της κατά την πρώτη παράγραφο του άρθρου 1 κατοικίας ή διαμονής, εάν πρόκειται για πολίτη τρίτου κράτους. 3… 4. Για την παραδοχή της αίτησης αρκεί πιθανολόγηση….».

4.Τους ισχυρισμούς του αιτούντος, όπως προβάλλονται στην υπό κρίση αίτηση, ότι στερείται παντελώς πόρων και εισοδημάτων για την κάλυψη των βιοτικών του αναγκών και ότι ευρίσκεται σε οικονομική αδυναμία να καταβάλει τα προβλεπόμενα τέλη και παράβολα για την άσκηση αίτησης ακυρώσεως και αναστολής κατά της προαναφερθείσας αποφάσεως, καθώς και να ανταποκριθεί στα απαιτούμενα στο πλαίσιο άσκησης των εν λόγω ενδίκων βοηθημάτων έξοδα για τη σύμπραξη δικηγόρου, δικαστικού επιμελητή και συμβολαιογράφου. Προς απόδειξη των ισχυρισμών του προσκομίζει την από 9-4-2021 βεβαίωση της οργάνωσης «Κίνηση Υπεράσπισης των Δικαιωμάτων Προσφύγων και Μεταναστών/στριων Πάτρας» στην οποία βεβαιώνεται ότι ο αιτών διαμένει στην Πάτρα σε καθεστώς αστεγίας και ότι η εν λόγω οργάνωση συμβάλλει στη σίτισή του.

5.Κατόπιν τούτων, το Δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη την απουσία εισοδημάτων του αιτούντος, καθόσον για τη στέγαση και τον βιοπορισμό του εξαρτάται αποκλειστικά από την ανωτέρω οργάνωση, κρίνει ότι προκύπτει ότι συντρέχει περίπτωση διορισμού δικηγόρου, δικαστικού επιμελητή και συμβολαιογράφου λόγω οικονομικής αδυναμίας του αιτούντος, αλλά και απαλλαγής του από την καταβολή των απαιτούμενων τελών και παραβόλου, για την άσκηση και συζήτηση της αίτησης ακυρώσεως και αναστολής που πρόκειται να ασκηθούν κατά της προαναφερόμενης απόφασης .

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Δέχεται την αίτηση.

Απαλλάσσει τον αιτούντα από την υποχρέωση καταβολής των αναγκαίων κατά νόμο εξόδων -παραβόλου, προείσπραξης και λοιπών τελών- για την άσκηση αίτησης ακύρωσης και αίτησης αναστολής εκτέλεσης κατά της ανωτέρω 13731/2020 απόφασης β βαθμού της Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών της Αρχής Προσφυγών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Διορίζει : α) την δικηγόρο ……… (οδός …), η οποία περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Δικηγόρων Νομικής Βοήθειας του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, β) την συμβολαιογράφο …… (οδός …..), γ) τον Δικαστικό Επιμελητή Θεσσαλονίκης … (οδός …….), ο οποίος περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Δικαστικών Επιμελητών Νομικής Βοήθειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης, και δ) τον Δικαστικό Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών ….. (οδός ….), ο οποίος περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Δικαστικών Επιμελητών Νομικής Βοήθειας του Εφετείου Αθηνών, με την εντολή να συνδράμουν τον αιτούντα και να του παρέχουν την απαιτούμενη βοήθεια κατά την εκτέλεση των αναγκαίων διαδικαστικών πράξεων που απαιτούνται για την άσκηση, επίδοση και συζήτηση της αίτησης ακύρωσης και αναστολής κατά της 13731/2020 απόφασης β βαθμού της Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών της Αρχής Προσφυγών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Οι πιο πάνω δικαστικοί επιμελητές, δικηγόρος και συμβολαιογράφος έχουν υποχρέωση να αποδεχθούν την εντολή και να παρέχουν νομική βοήθεια, χωρίς αξίωση προκαταβολής αμοιβής δικαιωμάτων”. 

(η απόφαση δημοσιεύεται με επιμέλεια του Χρήστου Τζαβάρα, δικηγόρου Πατρών)

Σχόλια