Κενή οργανική θέση Δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης

Ο Κοινός Διοικητής του ΓΝΑ «ΚΑΤ-ΕΚΑ» προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) κενής οργανικής θέσης Δικηγόρου παρ΄ Αρείω Πάγω, πλήρους απασχόλησης με έμμισθη εντολή, με πάγια αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.4194/2013 και του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994. 

Ο/Η Δικηγόρος που θα προσληφθεί, θα καταλάβει οργανική θέση στο Νοσοκομείο, θα ακολουθεί την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη και θα παρέχει τις υπηρεσίες του στο Γραφείο της έδρας του Νοσοκομείου, οδός Σπύρου Θεολόγου 1 & Λεωφ. Φυλής 8η στάση, Ίλιον Αττικής, με τήρηση των διατάξεων του «Κώδικα Δικηγόρων». 

Οι αποδοχές του/της Δικηγόρου που θα προσληφθεί καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του «Κώδικα Δικηγόρων» και την παρ.10 του άρθρου 9 του Ν.4354/2015 και υπόκειται στην ασφάλιση του Ταμείου Νομικών και λοιπών νόμιμων κρατήσεων.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Σχόλια