Η αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων και των προθεσμιών δεν ασκεί επιρροή στην υποχρέωση ασφαλιστικών εταιρειών απόδοσης ασφαλισμάτων ζωής στις ΔΟΥ (ΝΣΚ)

Noμικό Συμβούλιο του Κράτους αρ. Γνωμοδότησης 68/2021: Ύπαρξη ή μη της υποχρέωσης των Ασφαλιστικών Εταιρειών δήλωσης απόδοσης στο Δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 8 του ν.δ. 1195/1942, ασφαλισμάτων ζωής που παραγράφηκαν κατά την λήξη του προηγούμενου έτους, ενόψει της αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και της αναστολής παραγραφής συναφών αξιώσεων, λόγω της πανδημίας Covid-19 τον Απρίλιο του 2021. 

Γνωμοδότηση: Οι διατάξεις περί αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και αναστολής των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών, καθώς και περί αναστολής της παραγραφής των συναφών αξιώσεων, οι οποίες θεσπίστηκαν στο πλαίσιο λήψης έκτακτων μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19, δεν ασκούν επιρροή σε σχέση με την υποχρέωση των ασφαλιστικών εταιρειών να υποβάλουν, εντός του Απριλίου του έτους 2021, στις αρμόδιες ΔΟΥ την προβλεπόμενη στο άρθρο 8 του ν.δ. 1195/1942 δήλωση απόδοσης των ασφαλισμάτων ζωής που κατέστησαν απαιτητά στις 31.12.2015 και δεν αναζητήθηκαν έκτοτε από τους δικαιούχους (ομόφωνα).

Δείτετη Γνωμοδότηση εδώ


Σχόλια