Για την απόκτηση πτυχίου απο Νομική ιδιωτικού πανεπιστημίου στην Κύπρο αναγνωρίστηκαν μαθήματα από Τμήμα Φιλολογίας: Μη νόμιμη η αναγνώριση ισοτιμίας σύμφωνα με το ΝΣΚ

Σύμφωνα με γνωμοδότηση (61/2021) του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, δεν είναι σύμφωνη με το άρθρο 4 παρ.1 του ν. 3328/2005 η αναγνώριση ισοτιμίας τίτλου ο οποίος, όπως έχει κριθεί από τον ΔΟΑΤΑΠ, χορηγήθηκε από ομοταγές ίδρυμα της αλλοδαπής (συγκεκριμένα τη Νομική Σχολή του ιδιωτικού Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Κύπρο) στο πλαίσιο τετραετούς προγράμματος σπουδών στο Ελληνικό Δίκαιο, με συνυπολογισμό εξήντα (60) πιστωτικών μονάδων μη συναφούς γνωστικού αντικειμένου επί συνόλου διακοσίων σαράντα (240) πιστωτικών μονάδων, και ειδικότερα, με αναγνώριση δεκατριών (13) μαθημάτων από σπουδές στην ημεδαπή σε Τμήμα Φιλολογίας, τα οποία αντιστοιχήθηκαν με δέκα (10) μαθήματα γενικής επιλογής του αλλοδαπού πανεπιστημίου επίσης μη συναφούς γνωστικού αντικειμένου προς τη Νομική Επιστήμη, με συνέπεια τη μείωση του χρόνου σπουδών στο αλλοδαπό ίδρυμα,  αφενός, διότι δεν πληρούνται οι απαιτήσεις των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και δεν θεμελιώνεται αναλογία του τρόπου εισαγωγής και κατάταξης στο κρίσιμο πρόγραμμα σπουδών, και αφετέρου, διότι δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί, λόγω της μείωσης του χρόνου σπουδών, αντιστοιχία προς την ελληνική νομοθεσία του τρόπου κτήσης του κρίσιμου αλλοδαπού τίτλου σπουδών, ο οποίος ζητείται να αναγνωρισθεί ως ταυτιζόμενος ή αντίστοιχος με τα τετραετούς διάρκειας προγράμματα σπουδών των Τμημάτων Νομικής των ελληνικών Α.Ε.I.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση, η δυνατότητα αναγνώρισης ή μη από τον ΔΟΑΤΑΠ τίτλων που αποκτήθηκαν με αναγνώριση από το παραπάνω αλλοδαπό ίδρυμα κατά πολύ μικρότερου αριθμού πιστωτικών μονάδων (λόγου χάριν 5,10,15 πιστωτικών μονάδων) μη συναφούς γνωστικού αντικειμένου τελεί υπό την προηγούμενη αιτιολογημένη, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, ουσιαστική κρίση του ΔΟΑΤΑ, αφενός ότι ο αριθμός των ανωτέρω πιστωτικών μονάδων είναι πολύ μικρός αφετέρου ότι ο τίτλος που αποκτήθηκε από ίδρυμα της αλλοδαπής είναι, κατ΄ ουσίαν, της αυτής επιστημονικής αξίας προς τον αντίστοιχο τίτλο που χορηγείται από ίδρυμα της ημεδαπής της ίδιας επιστημονικής ειδικότητας.

Το ερώτημα στο οποίο γνωμοδότησε το ΝΣΚ είχε ως εξής: α) κατά πόσο οι διατάξεις του άρθρου 4 παρ.1 του ν.3328/2005 αποκλείουν τη δυνατότητα αναγνώρισης ισοτιμίας τίτλων σπουδών από ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής, η χορήγηση των οποίων έχει πραγματοποιηθεί με αναγνώριση εξήντα (60) πιστωτικών μονάδων μη συναφούς γνωστικού αντικειμένου επί συνόλου διακοσίων σαράντα (240) πιστωτικών μονάδων και β) κατά πόσο η αναγνώριση κατά πολύ μικρότερου αριθμού πιστωτικών μονάδων (λόγου χάριν 5, 10, 15 πιστωτικών μονάδων) μη συναφούς γνωστικού αντικειμένου θα εμπόδιζε την αναγνώριση ισοτιμίας, κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 παρ.1 του ν.3328/2005.

Σύμφωνα με το ιστορικό με αίτηση προς τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ζητήθηκε η αναγνώριση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου της Νομικής, που χορηγήθηκε από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Κύπρου («University of Nicosia»), κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 παρ.3 του ν.3328/2005. Στο πλαίσιο της εξέτασης της ως άνω αίτησης διαπιστώθηκε ότι για την απόκτηση του ως άνω πτυχίου Νομικής, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Κύπρου αναγνώρισε στον αιτούντα δεκατρία (13) μαθήματα από προηγούμενες σπουδές του στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, από όπου αναγορεύθηκε πτυχιούχος την 28η Ιουλίου του 2010.

Τα ως άνω μαθήματα αντιστοιχούν σε εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες του προγράμματος σπουδών της Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Κύπρου. Σύμφωνα με το έγγραφο του ερωτήματος, τα δεκατρία (13) αναγνωρισθέντα μαθήματα ουδεμία συνάφεια εμφανίζουν με τη Νομική Επιστήμη. Ειδικότερα, πρόκειται για τα εξής μαθήματα: 1.ΦΥ 1401 Ιστορικό Διάγραμμα της 3 Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, 2. ΦΥ 2401α Λογοτεχνικά είδη, Ρεύματα και Τεχνοτροπίες στη Νέα Ελληνική Λογοτεχνία, 3.ΦΥ 1901 Αγγλικά Ι, 4.ΦΥ 3420 Εισαγωγή στη Θεωρία της Λογοτεχνίας, 5.ΠΕΥ 009 Παιδικό Λογοτεχνικό Βιβλίο, 6. ΦΥ 2421 Κείμενο Νεοελληνικού Διαφωτισμού, 7. ΦΥ 2902 Αγγλικά ΙΙ, 8. ΦΥ 9903 Αγγλικά ΙΙΙ, 9.ΦΥ 1700 Εισαγωγή στη Γλωσσολογία, 10.ΦΠΥ Εισαγωγή στη Φιλοσοφία, 11.ΦΠΥ 18 Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία, 12. ΦΥ 1102 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Ι, 13. ΦΥ 2311 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα ΙΙ.

Το πλήρες κείμενο της γνωμοδότησης είναι διαθέσιμο εδώ

Σχόλια