Θέση Νομικού στο Δήμο Αθηναίων

O Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων, για την υλοποίηση του Υποέργου ½ «Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Αθηναίων» και του Υποέργου 2/2 «Εφαρμογή άρθρων της Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στο Δήμο Αθηναίων» της Πράξης «Ευρωπαϊκή Χάρτα για την ισότητα των φύλων και την αντιμετώπιση των έμφυλων και πολλαπλών Διακρίσεων-Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» στο Δήμο Αθηναίων, που εδρεύει στην Αθήνα του Ν.Αττικής. Μεταξύ των θέσεων προκηρύσσεται μία (1) θέση Ειδικότητας ΠΕ Νομικών. Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 12 μήνες με ανανέωση ή παράταση έως το τέλος της πράξης.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Σχόλια