Πρόσληψη Νομικού στο Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας» (Κ.Ε.Θ.Ι.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη παροδικών αναγκών του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας, για τις ανάγκες του Συμβουλευτικού Κέντρου Πειραιά, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «Στελέχωση και λειτουργία του Συμβουλευτικού Κέντρου Αθήνας και του Συμβουλευτικού Κέντρου Πειραιά» της Πράξης με τίτλο «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε περιφερειακό επίπεδο (ΣΚ Αθήνας και ΣΚ Πειραιά)» και ΟΠΣ 5000729 στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020», και συγκεκριμένα 1 ατόμου με ειδικότητα ΠΕ Νομικών με διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως το τέλος του προγράμματος.

Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Δείτε και άλλες θέσεις εργασίας εδώ

Σχόλια