Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Κύπρου για τις αθέμιτες συμβατικές ρήτρες και τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των δικηγόρων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Κύπρο, λόγω μη ορθής εφαρμογής και επιβολής της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τις αθέμιτες συμβατικές ρήτρες (οδηγία 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου) και τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (οδηγία 2005/29/ΕΚ). 

Η Επιτροπή κίνησε τη συγκεκριμένη διαδικασία επί παραβάσει το 2013 με βάση σειρά καταγγελιών από πολίτες της ΕΕ οι οποίοι είχαν αγοράσει ακίνητα στην Κύπρο και είχαν παραπλανηθεί, κατά τους ισχυρισμούς τους, από εταιρείες αξιοποίησης ακινήτων, τράπεζες και δικηγόρους. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι κυπριακές αρχές δεν εφάρμοζαν αποτελεσματικά τις εν λόγω δύο σχετικές οδηγίες της ΕΕ. Στο πλαίσιο της διαδικασίας επί παραβάσει, οι κυπριακές αρχές απάντησαν εποικοδομητικά σε αρκετούς από τους προβληματισμούς που είχε εκφράσει η Επιτροπή σχετικά με τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή των δύο οδηγιών. 

Ωστόσο, μέχρι σήμερα το ζήτημα δεν έχει επιλυθεί πλήρως: η Κύπρος εξακολουθεί να μη διαθέτει κατάλληλα και αποτελεσματικά μέσα για την πρόληψη της συνεχιζόμενης χρησιμοποίησης καταχρηστικών ρητρών στις συμβάσεις που συνάπτονται με καταναλωτές. 

Οι αποφάσεις της κυπριακής Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή δεν είναι εκτελεστές και η Νομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν δίνει συνέχεια στις αποφάσεις της, καθώς δεν υποβάλλει αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων στα αρμόδια πολιτικά δικαστήρια. Επιπλέον, οι δικηγόροι δεν υπόκεινται στους κανόνες περί αθέμιτων εμπορικών πρακτικών. 

Η Κύπρος έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στις αιτιάσεις της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ. (europa.eu)

Σχόλια