Θέση Δικηγόρου με πάγια αντιμισθία στο Δήμο Λαυρεωτικής

Προκηρύσσεται η πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών στον Δήμο Λαυρεωτικής , με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 2 του Ν.4194/13 (Κώδικας Δικηγόρων) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τις διατάξεις του άρθρου 60 παρ. 7 του Ν.4370/2016 και θα συνδέεται με το Δήμο Λαυρεωτικής με σχέση έμμισθης εντολής.

Αντικείμενο της απασχόλησης του ανωτέρω δικηγόρου θα είναι η νομική υποστήριξη προς τα αιρετά όργανα του Δήμου Λαυρεωτικής και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού καθώς και τις δημοτικές υπηρεσίες τους, για την προώθηση και υπεράσπιση των επιδιώξεων/στόχων/συμφερόντων του Δήμου, ενώπιον Δικαστηρίων ή άλλων αρχών σε όλες τις υποθέσεις τους.

Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα (40) ημερών που αρχίζει από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσης στον ημερήσιο τύπο, η οποία θα γίνει την Τετάρτη, 10 Μαρτίου 2021.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Δείτε και άλλες θέσεις εργασίας για δικηγόρους εδώ

Σχόλια