Τέσσερεις (4) θέσεις Δικηγόρων στο Δήμο Πειραιά

O δήμος Πειραιά προκηρύσσει την πλήρωση στο ∆ήµο Πειραιά τεσσάρων (4) θέσεων ∆ικηγόρων – δύο (2) ∆ικηγόρων Παρά Πρωτοδίκαις και δύο (2) ∆ικηγόρων Παρ΄Εφέταις, µε σχέση έµµισθης εντολής, µε πάγια µηνιαία αντιµισθία, κατόπιν επιλογής, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Η πρόσληψη θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 2 του Ν.4194/13 (Κώδικας ∆ικηγόρων) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τις διατάξεις του άρθρου 60 παρ. 7 του Ν.4370/2016 και θα συνδέεται µε το ∆ήµο Πειραιά µε σχέση έµµισθης εντολής.

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών οι αποδοχές τους καθορίζονται σύµφωνα µε το Ν.4354/15.  Οι προσληφθέντες θα υπόκειται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ –Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών πρώην ΤΑΝ, θα υπάγονται οργανικά στο ∆ήµο Πειραιά και θα ακολουθούν την προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη.

Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Δείτε και άλλες θέσεις εργασίας εδώ

Σχόλια