Θέση Νομικού στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για ερευνητικό πρόγραμμα σχετικά με τον Covid-19

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο ʺunCoVer: Unravelling Data for Rapid Evidence-Based Response to COVID-19ʺ ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή Πρότασης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, από φυσικό πρόσωπο, στο οποίο θα ανατεθεί η παραγωγή παραδοτέων, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και για 4 μήνες, με δυνατότητα σύναψης νέας σύμβασης χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης έως τη λήξη του έργου ή έως τη λήξη των τυχόν παρατάσεών του, ως ακολούθως: 1 θέση Συνεργάτη με αντικείμενο: Ανάδειξη της σημασίας του νομικού πλαισίου της πανδημίας COVID-19 και ανάλυση της σχέσης μεταξύ ασθενή - ερευνητή - υπεύθυνων στρατηγικών Δημόσιας Υγείας. Γενικός στόχος είναι η γεφύρωση των κενών και δημιουργία μεταγενέστερων ευκαιριών εκμετάλλευσης για ερευνητές και στρατηγικές δημόσιας υγείας για τη βελτιστοποίηση των στρατηγικών COVID-19 με κέντρο τον ασθενή.

Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για 4 μήνες με δυνατότητα σύναψης νέας σύμβασης, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης έως τη λήξη του έργου ή έως τη λήξη των τυχόν παρατάσεών του.

Συνολικό κόστος έργου: Το Προϋπολογισθέν ποσό αμοιβής ορίζεται σε € 6.500,00 και δύναται να διαμορφωθεί σύμφωνα με την εξέλιξη και τα προβλεπόμενα του έργου. Το ως άνω ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν. 4387/2016, και Φ.Π.Α σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.

Απαιτούμενα Προσόντα: 1. Πτυχίο Νομικής από Α.Ε.Ι. της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» 2. Πιστοποίηση στη Διαμεσολάβηση (επίπεδο Basic) 3. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας, όπως αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 Π.Δ.116/2006.

Υποβολή αιτήσεων:  μέχρι την 23η Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 14:00

Δείτε την Πρόσκληση εδώ

Δείτε και άλλες θέσεις εργασίας εδώ

Σχόλια