Θέση Νομικού Συμβούλου- Δικηγόρου στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων

Το Ίδρυμα Σώμα Ελλήνων Προσκόπων ενδιαφέρεται να προσλάβει Νομικό Σύμβουλο - Δικηγόρο, με σύμβαση έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου, για την παροχή νομικών υπηρεσιών στην έδρα του, σύμφωνα με την από 17 Νοεμβρίου 2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Τα ενδιαφερόμενα άτομα θα πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

  • Δικηγόρος - Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ή του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, διορισμένος στο Πρωτοδικείο, με δικηγορική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών
  • Ηλικία μέχρι 45 ετών
  • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (γραπτός & προφορικός λόγος), σε επίπεδο τουλάχιστον C1 Advance Cambridge ή ισότιμο
  • Ικανότητα επικοινωνίας μέσω διαδικτυακών εφαρμογών και άριστος χειρισμός περιβάλλοντος Microsoft Office
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άρρενες ενδιαφερόμενους)
  • Άτομο επικοινωνιακό, δημιουργικό και ευέλικτο
  • Εμπειρία ή Εξειδίκευση στο ιδιωτικό δίκαιο (επιθυμητό προσόν)
  • Να έχει διατελέσει Ενήλικο Στέλεχος του Σ.Ε.Π. (επιθυμητό προσόν)
Αιτήσεις μέχρι Παρασκευή 6 Μαρτίου 2021

Σχόλια