Θέση Νομικού Συμβούλου στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κατόπιν της με αριθμ. 1/12-01-2021 (Θέμα 7.1) απόφασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ προτίθεται να συνάψει μια σύμβαση έργου με έναν εξωτερικό συνεργάτη- Νομικό Σύμβουλο, για την υποστήριξη του έργου «Πρόσθετες Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Έργων και Δράσεων ΕΛΚΕ» με Κ/Ε 80511 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Ιωάννη Καλδέλλη, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση.

Απαιτούμενα Προσόντα-Κριτήρια: 1. Πτυχίο Π.Ε Νομικής ή αντίστοιχο και ισότιμο της αλλοδαπής. 2. Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, μέλος Δικηγορικού Συλλόγου. 3. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στο αντικείμενο της Χρηματοοικονομικής.

Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία ανάρτησης της ανάθεσης στην Διαύγεια και για 12 μήνες. (Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΠΑΔΑ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου και τυχόν παράτασης αυτής). 

Ποσό: Κόστος 22.320€ (συμπεριλαμβανομένων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων και όλων των εισφορών ΕΦΚΑ εργαζομένου – εργοδότη).

Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια