Αποδοχή κληρονομίας με βάρη από το Ελληνικό Δημόσιο

Γνωμοδότηση ΝΣΚ αρ.165/2020 -Αποδοχή κληρονομίας με βάρη από το Ελληνικό Δημόσιο.

Περίληψη ερωτήματος: α) Αν τα ποσά που οφείλονται από συμβάσεις δανείων για τα ο οποία ο κληρονομούμενος ήταν εγγυητής, αποτελούν βάρος της κληρονομίας του και λογίζονται ως παθητικό αυτής. Β) Σε καταφατική περίπτωση , εάν το Ελληνικό Δημόσιο, ως εγκατάστατος με δημόσια διαθήκη κληρονόμος, αποδεχόμενο την κληρονομία αυτή, ευθύνεται για το σύνολο της οφειλής των δανείων ή για μέρος αυτών.

Απάντηση: α) Τα ποσά για τα οποία ο κληρονομούμενος Κ.Κ., ήταν εγγυητής σε δανειακές συμβάσεις, είναι χρέος της κληρονομίας, αποτελούν δε βάρος αυτής και λογίζονται ως παθητικό της, β) σε περίπτωση αποδοχής της κληρονομίας αυτής από το Ελληνικό Δημόσιο ως κληρονόμο, δυνάμει δημόσιας διαθήκης, αυτό ευθύνεται έναντι των δανειστών πιστωτικών ιδρυμάτων για το σύνολο του βέβαιου και εκκαθαρισμένου χρέους αυτής από τις παραπάνω αιτίες, ως εξ απογραφής όμως κληρονόμος ευθύνεται μόνο με τα περιουσιακά στοιχεία της κληρονομίας και όσο αυτά επαρκούν.

Η γνωμοδότηση είναι διαθέσιμη εδώ

Σχόλια