Παρουσία φυσικών προσώπων κατά τις θρησκευτικές λειτουργίες και την πραγματοποίηση οικογενειακών συναθροίσεων την προσεχή εορταστική περίοδο

Γράφει η Ευλαμπία Τσολάκη, δικηγόρος

Eκδόθηκε νέα ΚΥΑ υπ’ αρίθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.80588 (ΦΕΚ 5509/Β΄/15.12.2020) ως προς την αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.80189 /12.12.2020 κοινής υπουργική απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 06.00 έως την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6.00» (Β΄ 5486). Βάσει αυτής, προβλέπεται ότι επί της αρχής η τέλεση λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών ή  κάθε είδους θρησκευτικής τελετής επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο από θρησκευτικό/ούς λειτουργό/ούς  και το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό χωρίς την παρουσία άλλων φυσικών προσώπων. Ωστόσο, κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η τέλεση λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών ή κάθε είδους θρησκευτικής τελετής την 25η.12.2020, την 1η.01.2021 και την 6η.01.2021 με την παρουσία φυσικών προσώπων, τηρουμένης πάντως της μέγιστης αναλογίας ενός ατόμου ανά δεκαπέντε (15)τ.μ. και με μέγιστο αριθμό παρευρισκομένων τα είκοσι πέντε (25) φυσικά πρόσωπα, εξαιρουμένων των Μητροπολιτικών Ναών, όπου αυτοί υφίστανται, στους οποίους ο μέγιστος αριθμός παρευρισκομένων ορίζεται στα πενήντα (50) φυσικά πρόσωπα. Κατά την εορτή των Θεοφανίων, την 6η.1.2021, αποσαφηνίζεται ότι δεν πραγματοποιείται αγιασμός των υδάτων σε οποιοδήποτε ανοιχτό δημόσιο χώρο, παρά μόνο εντός των Ιερών Ναών. Τέλος, επαναλαμβάνεται ότι στις κηδείες και στις σχετικές με αυτές θρησκευτικές λειτουργίες και λοιπές ιεροπραξίες και ταφικές εκδηλώσεις, επιτρέπεται μόνο η συμμετοχή του θρησκευτικού λειτουργού, έως εννέα (9) ατόμων και των προσώπων που επιμελούνται της ταφής. Εφιστάται η προσοχή ότι σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, θα πρέπει να τηρούνται οι αναλυτικές προδιαγραφές που περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙΙ που είναι συνημμένο στην οικεία ΚΥΑ. Πάντως, επισημαίνεται ότι στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ §3 στ.ιβ΄εδ.2 αναφέρεται αυτολεξεί ότι «οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται αναλογικά και στις περιπτώσεις προσέλευσης φυσικών προσώπων για κατ’ ιδίαν προσευχή και βραχεία παραμονή στον χώρο λατρείας, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων λόγων μετακίνησης κατά τις διατάξεις της παρούσας». Για την περίπτωση της παράβασης των παραπάνω ειδικών κανόνων λειτουργίας, επαπειλείται διοικητικό πρόστιμο στον κατά νόμο υπεύθυνο του χώρου λατρείας ή, απουσία αυτού, στον παριστάμενο θρησκευτικό λειτουργό ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500€).

Επίσης, ειδικώς για τις ημέρες 24, 25 και 31 Δεκεμβρίου 2020 καθώς και 1 Ιανουαρίου 2021 επιτρέπονται οι συναθροίσεις, με ανώτατο όριο εννέα (9) συμμετεχόντων που προέρχονται από έως δύο (2) οικογένειες, αν και η νυκτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 22.00 μ.μ. μέχρι τις 05.00π.μ. φαίνεται ότι εξακολουθεί να ισχύει, όπως προκύπτει συνδυαστικά από τη διατύπωση του άρθρου 3 § 2 περ.ιστ΄ και § 6 (e contrario).

H KYA υπ’ αρίθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.80588/15.12.2020είναι διαθέσιμη εδώ

Σχόλια