Θέση Δικηγόρου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) οργανικής θέσης Δικηγόρου της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τον Κώδικα Περί Δικηγόρων (άρθρο 43 παρ. 2, ν. 4194/2013), με σύμβαση έμμισθης εντολής (πάγια αντιμισθία) και πλήρη απασχόληση. Ο προσλαμβανόμενος θα απασχολείται στα γραφεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στην Αθήνα προκειμένου να συνδράμει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην νομική υποστήριξη της στις κάθε μορφής υποθέσεις της, δικαστικές ή εξώδικες, σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές και για τη νομική καθοδήγηση των οργάνων και υπηρεσιών αυτής με γνωμοδοτήσεις και συμβουλές. Ο ανωτέρω δικηγόρος θα λαμβάνει τις αποδοχές σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 9 του ν.4354/2015.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2020, αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, σε έντυπο το οποίο μπορούν να αναζητήσουν στον διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr).

Περισσότερα εδώ

Αιτήσεις εδώ

Σχόλια