Θέσεις Ασκούμενων Δικηγόρων στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) καλεί Ασκούμενους/ες Δικηγόρους οι οποίοι/ες επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στην Διεύθυνση Νομικής Υπηρεσίας της ΡΑΕ, για διάρκεια έξι (6) μηνών, με δικαίωμα παράτασης για διάστημα επιπλέον έξι (6) μηνών, να υποβάλουν την αίτησή τους (σύμφωνα με το Υπόδειγμα του «Παραρτήματος Α»), εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Αρχής, ήτοι μέχρι και την 03.12.2020.

Οι θέσεις των Ασκούμενων Δικηγόρων που θα απασχοληθούν στη ΡΑΕ ορίζονται σε δύο (2). Η μηνιαία αμοιβή τους και οι ασφαλιστικές κρατήσεις ορίζονται στην απόφαση 789/2017 της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄4737/29.12.2017). Το ωράριο απασχόλησης ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες.

Δείτε την πρόσκληση και την αίτηση εδώ

Σχόλια