Θέση Νομικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ενδιαφέρεται για τη σύναψη   σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με τρεις (3) ελεύθερους επαγγελματίες, Πτυχιούχους Ανώτατης εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής/διαχειριστικής, τεχνικής και νομικής υποστήριξης στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» - με κωδικό ΟΠΣ 5035542. Μεταξύ αυτών:

Κ.Θ.3: Νομική υποστήριξη: με έναν/μία (1) ελεύθερο/η επαγγελματία Πτυχιούχο Ανώτατης Εκπαίδευσης για τη νομική υποστήριξη της ως άνω Πράξης. 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στη δικτυακή πύλη e-IEP: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας, από 22.10.2020 έως και την Πέμπτη 05.11.2020 και ώρα 15:00, συμπληρώνοντας αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα απαραίτητα πεδία, με τα αντίστοιχα τεκμήρια όπως περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση.

Δείτε το Σχετικό Αρχείο

Yποβολή αίτησης εδώ

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου