Θέση Δικηγόρου στο Δήμο Βάρης -Βούλας -Βουλιαγμένης

O Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου Παρ' Αρείω Πάγω στο Δήμο, με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 2 του Ν.4194/13 (Κώδικας Δικηγόρων) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τις διατάξεις του άρθρου 60 παρ. 7 του Ν.4370/2016 και θα συνδέεται με το Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης με σχέση έμμισθης εντολής.

Αντικείμενο της απασχόλησης του ανωτέρω δικηγόρου θα είναι η νομική υποστήριξη του Δήμου Βάρης-ΒούλαςΒουλιαγμένης.

Ο/Η προσληφθείς/φθείσα θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 και θα ασφαλίζεται στον οικείο φορέα σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Σχόλια