Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4722/2020: Περιέχει διατάξεις για τη λειτουργία των δικαστηρίων

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νόμος 4722/2020 για την κύρωση  α) της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και β) της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με επείγουσες ρυθμίσεις και έκτακτα μέτρα για τον κορωνοϊό.

Το μέρος Θ΄ του νόμου περιέχει διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης ως εξής:

  • Άρθρο 70 - Χρήση νέων τεχνολογιών για τη συνεδρίαση των διοικητικών συμβουλίων των σωματείων και άλλων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου
  • Άρθρο 71 - Ειδικές δικονομικές ρυθμίσεις για το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια
  • Άρθρο 72 - Διατάξεις για τη λειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων
  • Άρθρο 73 - Διατάξεις για τη λειτουργία των ποινικών δικαστηρίων
  • Άρθρο 74 - Ηλεκτρονική χορήγηση πιστοποιητικών
  • Άρθρο 75 - Είσπραξη πόρων Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων
  • Άρθρο 76 - Αναστολή διοικητικών διαδικασιών
  • Άρθρο 77 - Ρυθμίσεις για την ανάθεση προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών από την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Δείτε το Νόμο όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ

Σχόλια