Δύο (2) θέσεις δικηγόρων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων Δικηγόρων, εκ των οποίων ένας (1) παρ’ Αρείω Πάγω και εν ελλείψει τουλάχιστον παρ’ Εφέταις, και ένας τουλάχιστον παρ’ Εφέταις, με πάγια μηνιαία αντιμισθία και σχέση έμμισθης εντολής στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, για τη Νομική Υπηρεσίας της έδρας και Π.Ε. Αρκαδίας και για τις λοιπές Περιφερειακές Ενότητες ή τα Νομικά Πρόσωπα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αν παραστεί ανάγκη, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 43 του Ν.4194/2013, οι οποίοι θα έχουν ως έδρα τους την Τρίπολη. Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης από δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω, που κατέχει τα απαραίτητα προσόντα, η θέση θα καλυφθεί από δικηγόρο παρ’ Εφέταις, σύμφωνα με τα κριτήρια της προκήρυξης.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Σχόλια