Θέση Νομικού στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη (Κωδικός Θέσης : 1959), ως εξής:

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη (Κωδικός Θέσης:1959) με σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης των Έργων με Τίτλους «Μελέτη Σεισμικότητας και Σεισμικής επικινδυνότητας στην περιοχή του Δ. Πατραϊκού Κόλπου» κωδ. 5067 και «Τρέχοντα έξοδα ανάπτυξης υποδομής ΠΑΓΓΑΙΑ» κωδ. 5062 στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Το αντικείμενο της σύμβασης σχετίζεται με την νομική υποστήριξη για θέματα σύναψης δημοσίων συμβάσεων, διαδικασίας αδειοδοτήσεων και άλλων νομικοτεχνικών θεμάτων. Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου της θέσης, καθώς και των παραδοτέων που σχετίζονται με αυτή, θα αποτυπωθούν στη σύμβαση που θα συναφθεί ανάμεσα στο EAA και στο επιλεγέν προσωπικό.

Η σύμβαση θα είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι το πέρας των Έργων, κόστους έως είκοσι χιλιάδων Ευρώ (20.000,00 €), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων, φόρων, εισφορών, ΦΠΑ (σε περίπτωση που ο επιλεγείς υπάγεται σε καθεστώς ΦΠΑ), κλπ.

Υποβολή αιτήσεων μέχρι 16-7-2020 και ώρα 10:00 π.μ

Δείτε την προκήρυξη εδώ


Σχόλια