Επαναπροσδιορισμός, με αίτηση των διαδίκων, ενδίκων μέσων ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων που απορρίφθηκαν λόγω μη καταβολής παραβόλου

Στο άρθρο 382 του Νόμου 4700/2020 («Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις) προβλέπεται ο επαναπροσδιορισμός συζήτησης ενδίκων μέσων στα διοικητικά δικαστήρια.

Σύμφωνα με τη διάταξη: «Η συζήτηση εμπροθέσμως ασκηθέντων ενδίκων μέσων που ασκήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από την 1.1.2011 μέχρι την 22.12.2017 ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων και απορρίφθηκαν αμετάκλητα λόγω μη καταβολής του προβλεπόμενου στις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 277 του ν. 2717/1999 (Α’ 97, Κ.Δ.Δ.) παραβόλου, προσδιορίζεται εκ νέου με αίτηση των διαδίκων που τα άσκησαν, η οποία υποβάλλεται εντός εκατό (100) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, υπό τον όρο καταβολής του συνόλου του παραβόλου μέχρι την συζήτηση του ενδίκου μέσου».

Υπενθυμίζεται ότι ο νόμος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ στις 29/6/2020.


Σχόλια