Δεν υφίσταται υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοίκησης σε τελεσίδικη απόφαση πολιτικού δικαστηρίου που αναγνώρισε την εργασιακή σχέση συμβασιούχου ως ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΝΣΚ)

Στο ερώτημα εάν , τελεσίδικη απόφαση πολιτικού δικαστηρίου που αναγνώρισε εργασιακή σχέση συμβασιούχου ως ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και υποχρέωσε το Δημόσιο να αποδέχεται τις αντίστοιχες υπηρεσίες αυτού, γεννά υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοίκησης α)ως απόφαση «παράγουσα υποχρέωση συμμόρφωσης» ή ως απόφαση «εκτελεστή» κατά το άρθρο 1 παρ.1 ν.3068/2002 και β) ως απόφαση που έκρινε με δύναμη δεδικασμένου, κλήθηκε να γνωμοδοτήσει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Σύμφωνα με την υπ’αρ. 85/2020 Γνωμοδότηση, τελεσίδικη απόφαση πολιτικού δικαστηρίου που αναγνώρισε την εργασιακή σχέση συμβασιούχου ως ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και υποχρέωσε το Δημόσιο να αποδέχεται τις αντίστοιχες υπηρεσίες αυτού, α) δεν υποχρεώνει τη Διοίκηση σε συμμόρφωση, κατ’ άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3068/2002 και β) δεν αποτελεί εκτελεστό τίτλο κατά του Δημοσίου, λόγω της ειδικής ρύθμισης του άρθρου 19 του α.ν. 1715/1951, που εξακολουθεί να είναι ισχυρή.

Δείτε τη Γνωμοδότηση εδώ


Σχόλια