Θέση Δικηγόρου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής


Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής προκηρύσσει μία (1) θέση δικηγόρου, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (γραφείο Συντονιστή), με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 43 του ν. 4194/2013. Οι αποδοχές του δικηγόρου που θα προσληφθεί καθορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 9 του ν. 4354/2015 και θα ασφαλίζεται στον οικείο ασφαλιστικό του φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Υποχρεούται επίσης να παρέχει τις υπηρεσίες του στο οικείο κατάστημα, για χρόνο που θα ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες.
Το αντικείμενο της απασχόλησης τoυ δικηγόρου που πρόκειται να προσληφθεί θα είναι η νομική υποστήριξη των υπηρεσιών της Α.Δ.Α. και ειδικότερα του Συντονιστή αυτής.
Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια