Έρευνα βιβλίων σε υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία: Επιμένει σύλλογος μηχανικών ότι μετά τη λήξη ισχύος της σχετικής ΚΥΑ θα είναι ελεύθερη η πρόσβαση σε όλους για έλεγχο των βιβλίων


Σύμφωνα με έγγραφο του Υπ.Δικαιοσύνης (αρ.πρωτ.17596οικ/ 28.4.2020) «αναφορικά με τη λειτουργία των έμμισθων και άμισθων υποθηκοφυλακείων, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω-Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, επισημαίνεται ότι η έρευνα των βιβλίων επιτρέπεται στους δικηγόρους, συμβολαιογράφους και τους δικαστικούς επιμελητές οι δε πολίτες να προσέρχονται μόνο για την κατάθεση εγγράφων και την παραλαβή πιστοποιητικών, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων όπως αυτά περιγράφονται στην κοινή υπουργική με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26805/25-4-2020 (Β΄ 1587)».
Με ανακοίνωσή του στις 19.5.2020 ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών γνωστοποιούσε στα μέλη του ότι: «1.Η έρευνα των βιβλίων στα ειδικά άμισθα υποθηκοφυλακεία, που λειτουργούν σε έδρα Ειρηνοδικείου ή εκτός έδρας Πρωτοδικείου είναι ελεύθερη σε οποιοδήποτε σύμφωνα με τα άρθρα 1200 και 1339 του Αστικού Κώδικα, αλλά και σύμφωνα με το άρθρο 41 Ν.Δ. 3026/1954 Κώδικα περί Δικηγόρων.
2.Στα υποθηκοφυλακεία που υπάγονταν στην έδρα Πρωτοδικείου η έρευνα στα βιβλία επιτρεπόταν μόνο σε δικηγόρους. Με την παρ.2 του άρθρου 166 του νέου Κώδικα Δικηγόρων (ν.4194/2013) το άρθρο 41 Ν.Δ. 3026/1954 Κώδικα περί Δικηγόρων καταργήθηκε. Η συγκεκριμένη απαγόρευση δεν ισχύει πια και η έρευνα είναι ελεύθερη σε οποιοδήποτε».
Άμεση ήταν η αντίδραση του Προέδρου της Ολομέλειας των δικηγορικών συλλόγων, κ. Δημ.Βερβεσού, ο οποίος απέστειλε εξώδικη διαμαρτυρία,δήλωση και πρόσκληση  προς τον Πανελλήνιο Σύλλογο Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, , με την οποία, επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι κατά την ισχύουσα νομοθεσία και την πάγια νομολογία αποκλειστικό έργο του δικηγόρου είναι, μεταξύ άλλων, η έρευνα των βιβλίων των Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων.
Με νεότερη ανακοίνωση ο Σύλλογος των Μηχανικών επιμένει στη θέση του ότι μετά τη λήξη ισχύος της ΚΥΑ για τη λειτουργία των υποθηκοφυλακείων και του κτηματολογίου κατά τη διάρκεια της πανδημίας (ΚΥΑ με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26805/25-4-2020 (Β' 1587), θα «ισχύει στο ακέραιο η ελεύθερη πρόσβαση στα κτηματολογικά γραφεία και τα υποθηκοφυλακεία».

Σχόλια