Επεκτείνονται τα έκτακτα μέτρα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με παράταση προθεσμιών


Tα έκτακτα μέτρα που έλαβε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020 και μετά, στο πλαίσιο της παγκόσμιας κρίσης για την υγεία, έχουν πλέον επεκταθεί ως εξής:
- Η προθεσμία των έξι μηνών για την υποβολή αίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 35 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η οποία είχε κατ 'εξαίρεση παραταθεί για περίοδο ενός μηνός από 16 Μαρτίου 2020, επεκτείνεται πλέον για περαιτέρω ένα δίμηνο από τις 16 Απριλίου 2020 έως τις 15 Ιουνίου 2020.
- Οι προθεσμίες σε εκκρεμούσες διαδικασίες, παρατάθηκαν για ένα μήνα από τις 16 Μαρτίου 2020, κι έχουν πλέον παραταθεί για μια περαιτέρω περίοδο δύο μηνών από τις 16 Απριλίου 2020.
Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει για την προθεσμία των τριών μηνών που προβλέπεται στο άρθρο 43 της Σύμβασης για την υποβολή από τα μέρη αίτησης για παραπομπή στο τμήμα μείζονος συνθέσεως.
Το Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τα μέτρα περιορισμού που έχουν θεσπίσει τα Κράτη μέλη και διευκολύνοντας την τηλεργασία και την ηλεκτρονική επικοινωνία, οι βασικές του δραστηριότητες μεταξύ άλλων είναι η καταχώρηση των εισερχόμενων αιτήσεων και η κατανομή τους στους αντίστοιχους δικαστικούς σχηματισμούς.
Οι διαδικασίες που θεσπίστηκαν για να καταστεί δυνατή η συνεχής εξέταση των αιτήσεων για τη λήψη προσωρινών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 39  του Κανονισμού του Δικαστηρίου, διατηρούνται. (ECHR-legalnews24.gr)

Σχόλια