Ανακοίνωση του Αρείου Πάγου για την αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων


Ανακοίνωση (16.4.2020) εξέδωσε ο Αρειος Πάγος αναφορικά με την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των εργασιών των πολιτικών, ποινικών δικαστηρίων καθώς και των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών τους, καθώς επίσης και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων, από 11.4.2020 έως και 27.4.2020 για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 9.4.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID - 19.
Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
“Σε συνέχεια των με αρ. πρωτ. 777/16-3-2020 και 862/31-3- 2020 ανακοινώσεων μας σας ενημερώνουμε , ότι σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.24403/ 11-4-2020 (ΦΕΚ 1074 τ. Β') Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας - Υγείας - Δικαιοσύνης αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία των εργασιών των πολιτικών, ποινικών δικαστηρίων καθώς και των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών τους, καθώς επίσης και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων , από 11.4.2020 έως και 27.4.2020 για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 9.4.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID - 19.
Στο άρθρο τέταρτο παρ. 1στ' και παρ. 6 της ανωτέρω απόφασης επισημαίνεται, ότι «διενεργούνται διασκέψει ς εξ αποστάσεως με τη χρήση υπηρεσιακών τεχνολογικών μέσων, εφόσον είναι εφκτό καθώς και επείγουσε ς διασκέψεις με φυσική παρουσία».
Η διακοπή των συνεδριάσεων των ποινικών δικαστηρίων αποφασίζεται από το αρμόδιο δικαστήριο, το οποίο ανακοινώνε ι την απόφασή του σε δημόσια συνεδρίαση, όπως τούτο άλλωστε προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 329 παρ. 1,12 και 13 ΚΠΔ.
Προς διευκόλυνση και μόνο, της ενημέρωσης των διαδίκων, μαρτύρων και συνηγόρων, που τυχόν απουσιάζουν κατά τη δημοσίευση της αποφάσεως , η κατά την παράγραφο 2 περ. ε ' και παράγραφο 3 διακοπή της δίκης και ο ορισμός νέας δικασίμου, γνωστοποιούνται από το γραμματέα της έδρας στο Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας του Δικαστηρίου και αν το Δικαστήριο διαθέτει ιστοσελίδα, αναρτάται και σε αυτήν.
Κατά τα λοιπά ισχύουν, όσα αναφέρονται στις με αρ. πρωτ. 777/16-3-2020 και 862/31-3-2020 ανακοινώσεις μας”.

Σχόλια

Ο χρήστης ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΑΓΙΑΝΟΣ είπε…
Όταν λήξει η αναστολή των εργασιών, μπορεί ο καθένας μας να αντιληφθεί τι θα γίνει με το συνωστισμό στις γραμματείες των Δικαστηρίων. Για παράδειγμα, η προθεσμία των 100 ημερών για την προκατάθεση προτάσεων, που έληγε από την 13.3.2020 (οπότε το πρώτον ανεστάλησαν οι προθεσμίες) μέχρι και την ημέρα λήξης της αναστολής (υποθετικά π.χ. 25.5.2020), θα "συμπυκνωθεί" σε μία ημέρα: την Τρίτη 26.5.2020. Θα ακολουθήσουν σκηνές χάους. Το ίδιο θα συμβεί και σε όλα τα άλλα τμήματα των Δικαστηρίων όλης της χώρας. Η λύση είναι να υπάρχει πρόβλεψη με την ΚΥΑ που θα εκδοθεί, ώστε να αρχίσει η λειτουργία των γραμματειών των Δικαστηρίων (υποδοχή κοινού και δικηγόρων) 10 ημέρες πριν λήξει η αναστολή των προθεσμιών. Έτσι θα δοθεί ένα 10ήμερο για να κατατεθούν χωρίς πιεστικές συνθήκες, οι προτάσεις, οι εφέσεις και τα άλλα τυχόν δικόγραφα, η προθεσμία κατάθεσης των οποίων έπεσε εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής των προθεσμιών.
Στέλιος Βαγιάνος
ΑΜ ΔΣΑ 7348