Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε υπολογιστική υποδομή κατά παράβαση της αρχής της ασφάλειας


Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα- αρ.απόφασης 44/2019:Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε υπολογιστική υποδομή κατά παράβαση της αρχής της ασφάλειας.
Η ελεγχόμενη εταιρία επεξεργάστηκε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε υπολογιστική υποδομή (υλικού και λογισμικού-διακομιστή) χωρίς να τηρήσει το σύνολο των αρχών του άρθρου 5 παρ. 1 και 6 παρ. 1 ΓΚΠΔ όσον αφορά την επεξεργασία που λάμβανε χώρα, αλλά και στο πλαίσιο κάθε μεταγενέστερης ή περαιτέρω επεξεργασίας των ίδιων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ούτε απέδειξε κατ’ άρθρο 5 παρ. 2 ΓΚΠΔ την τήρηση αυτών. 
Επιπλέον, παραβίασε τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 1 εδ. α’ και στ’ και παρ. 2 σε συνδυασμό με τα άρθρα 24 παρ. 1 και 2 και 32 παρ. 1 και 2 ΓΚΠΔ σχετικά με την αρχή της ασφαλούς επεξεργασίας (ιδίως της «εμπιστευτικότητας») από τη μη λήψη των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ιδίως εκείνων που αφορούσαν τον φυσικό και λογικό διαχωρισμό υλικού, λογισμικού και δεδομένων, με αποτέλεσμα η εταιρία να αντιγράψει παράνομα το σύνολο του περιεχομένου του διακομιστή. 
Δείτε την απόφαση 44/2019 και το δελτίο Τύπου.

Σχόλια