Νέα ανακοίνωση του Ειρηνοδικείου Αθηνών: Τί θα ισχύει από 28.3 έως και 10.4.2020


To Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Αθηνών αποφάσισε ότι από 28.03.2020 έως και 10 Απριλίου 2020 ισχύουν τα εξής:
1) Θα χορηγούνται ή θα ανακαλούνται προσωρινές διαταγές χωρίς κλήτευση του καθ΄ου. Οι προσωρινές διαταγές  που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης , θα παρατείνονται με απόφαση του Ειρηνοδίκη προσδιορισμού ασφαλιστικών μέτρων και συζήτησης προσωρινών διαταγών, ο οποίος θα βρίσκεται στο ακροατήριο Α2 στον 1ο όροφο του κτιρίου του Ειρηνοδικείου Αθηνών, από ώρα 09.00 έως13.00΄με είσοδο αποκλειστικά από την οδό  Δέγλερη.
2) Δεν θα κατατίθενται αιτήσεις εκουσίας δικαιοδοσίας, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, τις οποίες κρίνει κατά περίπτωση ο Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας.  Σε περίπτωση  έγκρισης κατάθεσης αίτησης εκουσίας δικαιοδοσίας αιτήματα για χορήγηση ή ανάκληση προσωρινών διαταγών θα εξυπηρετούνται δίχως την κοινοποίηση της αίτησης. Ως εκ τούτου η βασιμότητα ή μη του αιτήματος θα κρίνεται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας,  ο οποίος θα βρίσκεται στο γραφείο 201 στον β΄όροφο του Δικαστικού Μεγάρου του Ειρηνοδικείου Αθηνών με είσοδο αποκλειστικά από την οδό Δέγλερη από 09.00 έως 13.00
3)Δεν θα συζητούνται προσωρινές Διαταγές Υπερχρεωμένων
4)Δεν θα χορηγούνται αντίγραφα αποφάσεων και πιστοποιητικά κατά το ως άνω χρονικό διάστημα της αναστολής
5)Δημοσιεύονται αποφάσεις και διατάξεις
6)Οι γραμματείες του Δικαστηρίου δεν εξυπηρετούν κοινό και πληρεξουσίους δικηγόρους, πλην των προβλεπομένων εξαιρέσεων που σχετίζονται με τις  προσωρινές διαταγές κατά τα ως άνω.
7)Οι πολιτικές υποθέσεις οι οποίες ματαιώνονται  λόγω της αναστολής λειτουργίας  του Ειρηνοδικείου Αθηνών μεταφέρονται, μετά την οριστική λήξη της αναστολής λειτουργίας του Ειρηνοδικείου, σε επόμενη συνεδρίαση κατόπιν κλήσεως του επιμελέστερου διαδίκου, πλην των υποθέσεων νέας τακτικής του Ειρηνοδικείου (συζήτηση μετά την πάροδο 115 ημερών), οι οποίες ματαιώνονται λόγω αναστολής λειτουργίας του Ειρηνοδικείου Αθηνών, και οι οποίες θα μεταφέρονται σε νέα συνεδρίαση οίκοθεν, μετά την οριστική λήξη της αναστολής λειτουργίας.
8)΄Οσον αφορά τη νέα τακτική  διαδικασία του Ειρηνοδικείου, όλες οι προθεσμίες που σχετίζονται με τον χρόνο κατάθεσης δικογράφου αναστέλλονται για όλο το χρονικό διάστημα της αναστολής  του δικαστηρίου. Ως εκ τούτου οι ημέρες αναστολής λειτουργίας του δικαστηρίου (Ειρ.Αθηνών) δεν υπολογίζονται για τις προθεσμίες αυτές(η έννοια αναστολής προθεσμίας περιγράφεται στο άρθρο 147 Κ.Πολ.Δ.). Το ως άνω ισχύει και για τις προθεσμίες προσθήκης -αντίκρουσης της παλαιάς τακτικής και των ειδικών διαδικασιών.
9) Οι νέες προθεσμίες για το σύνολο των διαδικασιών θα γνωστοποιηθούν κατά την οριστική λήξη της αναστολής λειτουργίας όλων των εργασιών του Ειρηνοδικείου Αθηνών.
10)Η είσοδος δικαστών, δικαστικών υπαλλήλων και κοινού θα γίνεται αποκλειστικά από την οδό Δέγλερη, δεδομένου ότι η είσοδος από την οδό Λουκάρεως από τις 9-3-2020 παραμένει κλειστή. Η εξυπηρέτηση δικηγόρων και κοινού θα πραγματοποιείται  μόνο για τα ανωτέρω κατεπείγοντα ζητήματα και κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην προκαλείται συνωστισμός και κίνδυνος για τη δημόσια υγεία στα γραφεία 201,202 του β΄ορόφου και το ακροατήριο Α2 του 1ου ορόφου του Δικαστικού Μεγάρου του Ειρηνοδικείου Αθηνών. Τα ανωτέρω γραφεία και ακροατήριο θα είναι ανοικτά για την εξυπηρέτηση δικηγόρων και κοινού από τις 09.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ.
(πηγή: dsa.gr)

Σχόλια