Θέση ασκούμενου/ης δικηγόρου στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών


Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών προσκαλεί όσες/ους ασκούμενες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στο Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, για το χρονικό διάστημα από 16-12- 2019 έως και 15-06-2020, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, να υποβάλουν αίτηση είτε στο Τμήμα Πρωτοκόλλου της Αρχής (Λεωφ. Θηβών 196-198, Κτίριο Κεράνης, 5ος όροφος), είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση protokollo@aeppprocurement.gr, έως και την 9η Δεκεμβρίου 2019. Η θέση του ασκούμενου δικηγόρου που θα πραγματοποιήσει την άσκησή του στο Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας της Αρχής ανέρχεται σε μια (1) . Η μηνιαία αποζημίωση του ασκούμενου δικηγόρου ορίζεται στο ποσό των εξακοσίων (600,00) ευρώ. Το εν λόγω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός.
Δείτε την πρόσκληση και την αίτηση εδώ

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου