Αλλάζει η διάταξη για το ενημερωτικό έντυπο της διαμεσολάβησης μετά τις αντιδράσεις: Ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής Δικηγορικών Συλλόγων


Αλλαγή στη ρύθμιση του άρθρου 3 παρ.2 εδ.β' του νόμου 4640/2019 σχετικά με την υποχρέωση προσκόμισης ενημερωτικού εγγράφου για τη δυνατότητα διαμεσολάβησης κατά την κατάθεση της αγωγής προβλέπεται σε τροπολογία που προωθήθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στη Βουλή. Η σχετική ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων αναφέρει τα ακόλουθα:
«Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι προωθήθηκε σήμερα (5.12.2019) από τον Υπουργό Δικαιοσύνης νομοθετική ρύθμιση προς ψήφιση στη Βουλή, με την οποία τροποποιείται το εδάφιο β, της παραγράφου 2, του άρθρου 3, του Ν. 4640/2019, που αφορά στο ενημερωτικό έγγραφο για τη δυνατότητα διαμεσολαβητικής διευθέτησης των δεκτικών διαθέσεως διαφορών και για την υποχρέωση προσφυγής στην αρχική συνεδρία κατά τη διαδικασία των άρθρων 6 και 7 του νόμου αυτού.
Σύμφωνα με την προτεινόμενη ρύθμιση το ενημερωτικό έγγραφο μπορεί να κατατεθεί μέχρι και τη συζήτηση της αγωγής, επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης, έτσι το απαράδεκτο θα αφορά πλέον τη συζήτηση της αγωγής και όχι την άσκησή της.
Η διάταξη αυτή θα έχει αναδρομική ισχύ από 30/11/2019 και αναμένεται να ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα.
Από τη Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, διευκρινίζεται περαιτέρω, ότι:
1. Δεν απαιτείται στο ενημερωτικό έντυπο επικύρωση του γνησίου της υπογραφής του εντολέα από τον πληρεξούσιο δικηγόρο.
2. Η Συντονιστική Επιτροπή θα διαμορφώσει εντός των επόμενων ημερών, σχέδιο του προβλεπόμενου στην παράγραφο 2 του άρθρου 3, του Ν. 4640/2019, ενημερωτικού εγγράφου, με το οποίο θα ενημερώνεται ο εντολέας για όλες τις μορφές εναλλακτικής επίλυσης των διαφορών (διαιτησία, δικαστική μεσολάβηση, διαμεσολάβηση, άρθρο 214Α ΚΠολΔ), δεδομένου ότι το προταθέν
σχέδιο από την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης δεν έχει δεσμευτική ισχύ και επί πρόσθετα περιέχει και την επικύρωση του γνησίου της υπογραφής του εντολέα από τον δικηγόρο.
3. Το άρθρο 214Α του ΚΠολΔ παραμένει σε ισχύ και μετά την ισχύ του Ν. 4640/2019 και εφόσον τα μέρη καταλήξουν σε συμφωνία δεν απαιτείται η προσφυγή στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης που προβλέπεται στον προαναφερόμενο νόμο».
H προτεινόμενη ρύθμιση είναι η εξής:
Άρθρο ....
Τροποποίηση του εδαφίου β" της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 4640/2019
(Α" 190)
Το εδάφιο β" της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν.4640/2019 (Α" 190)
αντικαθίσταται ως εξής: «Το ενηµερωτικό έγγραφο συµπληρώνεται και υπογράφεται από
τον εντολέα και τον πληρεξούσιο δικηγόρο του και κατατίθεται µε το εισαγωγικό
δικόγραφο της αγωγής που τυχόν ασκηθεί ή το αργότερο µέχρι τη συζήτησή της, επί ποινή
απαραδέκτου της συζήτησης της αγωγής. Η διάταξη αυτή εφαρµόζεται και για τις αγωγές
που έχουν κατατεθεί από 30.11.2019 έως σήµερα.».


Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου