Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4647/2019 με την τροποποίηση του Ν.4640/19 για το ενημερωτικό έγγραφο της Διαμεσολάβησης


Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νόμος 4647/2019 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις».
Στο άρθρο 65 του Νόμου προβλέπεται η Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 4640/2019 (Α΄ 190) για την υποβολή του ενημερωτικού εγγράφου σχετικά με τη δυνατότητα επίλυσης της διαφοράς μέσω διαμεσολάβησης.
Ειδικότερα το άρθρο 65 έχει ως εξής:
‘’Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 4640/2019 (Α΄ 190) αντικαθίσταται ως εξής: «Το ενημερωτικό έγγραφο συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον εντολέα και τον πληρεξούσιο δικηγόρο του και κατατίθεται με το εισαγωγικό δικόγραφο της αγωγής που τυχόν ασκηθεί ή με τις προτάσεις το αργότερο μέχρι τη συζήτησή της, επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης της αγωγής. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και για τις αγωγές που έχουν κατατεθεί από 30.11.2019 έως σήμερα.»’’

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr