Θέση Νομικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης


Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Απολλωνίς: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες και για τη Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία»προτίθεται να αναθέσει σε επτά (7) άτομα για συνολικό διάστημα έως τις 30/11/2020, ημερομηνία λήξης των Ενοτήτων Εργασίας (και σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής, το παρακάτω έργο με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 29.250,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Mεταξύ αυτών και:
1 άτομο / Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου / έως 30-11-2020 / έως 4.320€
Αντικείμενο έργου: Αναβάθμιση Γλωσσικού Υλικού Αποθετηρίου ΑΠΘ, με τη συλλογή υλικού, συγκρότηση νέων πολύγλωσσων πόρων στο πεδίο της οικονομίας και της νομικής.
Το παραπάνω αντικείμενο έργου θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της ΕΕ6 Εμπλουτισμός των Αποθετηρίων γλωσσικών πόρων ΑΠΘ και ΚΕΓ, Π. 6.2.1.
Απαιτούμενα προσόντα-κριτήρια:
• Πτυχίο Νομικών ή Οικονομικών Επιστημών
• Μεταπτυχιακό Νομικών ή Οικονομικών Επιστημών
• Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (Γ2)
• Άριστη γνώση της Γαλλικής Γλώσσας (Γ2)
• Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου
Υποβολή προτάσεων έως 2.9.2019

Σχόλια