Δήμος της Αττικής κατάσχεσε επίδομα ΑμεΑ για οφειλές συνδικαιούχου του τραπεζικού λογαριασμού - Διαμεσολάβηση του ΣτΠ


Δήμος της Αττικής κατάσχεσε επίδομα ΑμεΑ για οφειλή συγγενή του που ήταν συνδικαιούχος στον τραπεζικό λογαριασμό. Το επίδομα επιστράφηκε στον δικαιούχο, μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, ο οποίος µε την ιδιότητά του ως Πλαισίου που εγγυάται την προώθηση, την προαγωγή και την προστασία τήρησης της ∆ιεθνούς Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για τα ∆ικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία, διαµεσολάβησε προς ∆ήµο της Αττικής σε σχέση µε κατάσχεση ποσού εξωιδρυµατικού επιδόµατος ΑµεΑ για οφειλή προς τον ∆ήµο.
Οφειλέτης ήταν ο σύζυγος του ΑµεΑ, που ήταν συνδικαιούχος στον τραπεζικό λογαριασµό που κατατίθετο το επίδοµα. Ο Συνήγορος απευθύνθηκε προς τον ∆ήµο και επισήµανε ότι στον δεσµευθέντα λογαριασµό κατατίθεται το αναπηρικό επίδοµα που είναι απαραίτητο για την επιβίωση του ΑµεΑ, η οποία δεν είχε η ίδια οφειλές προς τον ∆ήµο.
Ο ∆ήµος ανταποκρίθηκε άµεσα και µετά από θετική γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας και σχετική εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ενέκρινε την επιστροφή του κατασχεθέντος ποσού στο ΑµεΑ. Όπως ενηµερώθηκε η Αρχή, το ποσό έχει ήδη επιστραφεί.
Η διαδικασία αυτή πραγµατοποιήθηκε προ της ισχύος της ΚΥΑ ∆12α/Γ.Π.οικ. 68856/2202 (ΦΕΚ 5855/Β/28.12.2018) βάσει της οποίας τα χρηµατικά ποσά που καταβάλλονται ως προνοιακές παροχές σε χρήµα σε άτοµα µε αναπηρία, είναι πλέον ακατάσχετα. (synigoros.gr)
Δείτε το έγγραφο του ΣτΠ εδώ

Σχόλια