Νομική Αθηνών: Πρόσκληση για Μεταδιδακτορική Έρευνα στο Δημόσιο Δίκαιο


Η Συνέλευση της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στη συνεδρία της 17.7.2019 αποφάσισε τη διεξαγωγή μεταδιδακτορικής έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα του δημοσίου δικαίου.
Η Μεταδιδακτορική Έρευνα είναι ακαδημαϊκή έρευνα και σκοπός της είναι να διευρύνει την εμπειρία του υποψηφίου σε εξειδικευμένο θέμα και να συμβάλει στην καλλιέργεια των απαραίτητων δεξιοτήτων και μεθόδων, ανταποκρινόμενη στον στόχο της Σχολής για προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και την παραγωγή πρωτότυπων επιστημονικών δημοσιεύσεων.
Στο πλαίσιο αυτό εκδίδεται πρόκληση για την ανάληψη έως τριών (3) μεταδιδακτορικών ερευνητών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στον Τομέα του Δημοσίου Δικαίου ιδίως δε στα γνωστικά αντικείμενα: συνταγματικό δίκαιο, διοικητικό δίκαιο, διοικητική δικονομία, φορολογικό δίκαιο, δίκαιο περιβάλλοντος, δίκαιο κοινωνικής προστασίας, συνταγματική ιστορία, πολιτική επιστήμη, πολιτική οικονομία.
Οι υποψήφιοι για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιμου τίτλου σπουδών από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής σε αντικείμενο συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα της Σχολής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα στη Γραμματεία του Τομέα Δημοσίου Δικαίου (Ακαδημίας 45, ημιώροφος), από 3/9/2019 έως και 17/9/2019, Δευτέρα – Τετάρτη Παρασκευή 10:30 έως 13:30.
Δείτε την Πρόσκληση εδώ

Σχόλια